QUADIC

QUADIC

Rektori Nimani dhe zyrtarë të Universitetit “Fehmi Agani” po marrin pjesë në trajnimin e projektit QUADIC

Rektori i Universitetit “Fehmi Agani”, Prof. Ass. Dr. Artan Nimani, i shoqëruar nga Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra, Prorektorja për Mësimdhënie dhe Çështje për Studentë, z. Denis Spahija, Udhëheqës i Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë, dhe znj. Rolanda Mula, Konsulente për Menaxhim të Projekteve, po marrin pjesë në punëtorinë e radhës të projektit "Zhvillimi i cilësisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe menaxhim të projekteve “QUADIC” pjesë e Erasmus +, e cila mbahet në Universitetin "Ukshin Hoti" në Prizren, nga 28 deri më 31 mars 2021. 

Trajnimi ka për qëllim trajnimin e stafit të zyrës për bashkëpunim ndërkombëtar si dhe zhvillimin e aplikacioneve softuerike dhe platformave virtuale, i cili iu kushtohet zyrtarëve të bashkëpunimit ndërkombëtar të universiteteve dhe institucioneve partnere dhe stafit akademik të universiteteve, me qëllim që të inkurajohet zhvillimi i përgjithshëm i institucioneve të arsimit të lartë në hartimin e projekteve ndërkombëtare.

Trajnimi adreson çështje që kanë të bëjnë me politikat e BE-së në lidhje me projektet, hartimin e projektit, shkrimin e propozimit, buxhetin dhe dorëzimin, gjithashtu pjesën praktike në dy punëtori.

Trajnimi  ndiqet edhe në internet nga partnerët ndërkombëtarë.

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” është organizatori i trajnimit, ndërsa Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë është partner.

Link

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të siguroj përmirësimin e arsimit të lartë në Kosovë dhe Shqipëri, duke ndërtuar kapacitete institucionale për marrëdhëniet ndërkombëtare, përmes të cilit krijohen ose bëhen zyra përkatëse plotësisht funksionale (përfshirë kapacitetin për menaxhimin e ciklit të projektit) në nëntë universitete kosovare dhe pesë të Shqipërisë të cilat janë pjesë të konsorciumit.

Kjo do të bëhet duke përmirësuar aftësinë për zhvillimin dhe menaxhimin e projektit përmes ekspertizës ndërkombëtare të disponueshme nga IAL-të evropiane që bashkëpunojnë në këtë projekt dhe shkëmbimi i praktikave të mira midis anëtarëve të konsorciumit. Kjo do të bëjë që institucionet vendore të arsimit të lartë të përfshihen me vetëbesim në nisma të ndryshme bashkëpunimi akademik dhe kërkimor në rajon, në Evropë dhe më gjerë.

Projekti do të ketë një rëndësi shumë të lartë në adresimin e izolimit në rritje, mungesës së bashkëpunimit ndërkombëtar cilësor dhe mungesës së iniciativave të projektit nga universitetet e Kosovës dhe të Shqipërisë.

http://quadic.net/  

tp-bottom