Laboratorët

 Në ndërtesën e rektoratit ekzistojnë tri laboratorë:

 • Laboratori i kimisë së përgjithshme, analitike dhe organike , i pajisur me të gjitha pajiset përkatëse

 • Laboratori i spektrofotometrisw dhe i absorberit atomik, i cili përbëhet nga:

  • Peshore analitike

  • IR spektofotometri

  • UV spektofotometri

  • Mikroskopi bioklar me kamer

  • Absorrbeeri atomik;
    

Të gjitha këto pajisje kanë edhe softuerin përkatës

 • Kabineti i informatikes i cili përbëhet nga: 14 kompjuter dhe 2 printer

 1. softuer adekuat për disiplinat e studimit të përfshira në kurrikulë, me licencë përdorimi;

 2. biblioteka e pajisur me sallat e leximit, dhomat e punës në grup dhe rezervat e veta të librave sipas disiplinave të përfshira në kurrikulat.

 

 

Tabela 1. Fakulteti i Mjekësisë ka gjithsejt 3 laboratore të pajisura me:

Nr.

Pajisja

Sasia

1

Peshore klinike me stadiometer

1

2

Lavaman

3

3

Shtylle mbajtese per infuzione

3

4

Skelet i trupit te njeriut

2

5

Tabele

2

6

Modele dhe mullazhe- trupi

3

7

Modele foshnje me pjese perberese per

reanimacion

3

8

Modele gjymtyre -siperme

6

9

Modele gjymtyre -poshtme

1

10

Mullazhe sy

2

11

Mullazhe vesh

1

12

Kocke pelvike

2

13

Mullazhe gjinje

2

14

Regjion pelviku mullazhe (F+M)

2

15

Embrion te fazave te ndryshme

3

16

Mullazhe- simulim i lindjes

1

17

Kolektor urine

2

18

Mbuloje

2

19

Rroba per bebe

3

20

Pampersa

komplet

21

Centimeter per matje

1

22

Peshore per foshnje (deri 20Kg)

1

23

Dollap prane shtratit me tryeze

4

24

Kateter urinar

6

25

Qese urinare

2

26

Simulues per marrje gjaku

2

27

Otoman

2

28

Lidhese Esmarchu

3

29

Konektor per infuzion

disa

30

Tryeze pune

5

31

Paravan

2

32

Kukkulla- modele (F+M)

2

33

Shtreter spitali (pacienti)

2

34

Mbuloja dhe carcafe

2 komplete

35

Karroca invalidore

2

36

Dollape per barna dhe material shpenzues

6

37

Karroce levizese me rrota per material

1

38

Tensiometer

1

39

Glikometer

1

40

Tubuse endotrakeale (madhesi te ndryshme)

disa

41

Kanulla venoze

disa

42

Shiringa, gjilpera (dimensione e vellime te

ndryshme)

disa

43

Kartela infermierore

 

44

Ambu maska

3

45

Sisteme per O2

3

46

Aksesore

 

47

Tallke

 

48

Termometër (dixhital, zhive)

2

49

Shtrat antidekubit me pompe

1

50

Maska dhe kapela per nje perorim

disa

51

Jastek

4

52

Çanta bartese

2

 

Fakulteti i Mjekësisë ka qenë pjesë e dy projekteve siç janë, ERASMUS + në kuadër të cilit është :

Projekti SMAHPC (Student-run Multidisciplinary Allied Health Practice Center) dhe projekti SOCRE (Developing Social Rehabilitation Through Education). Projekti SOCRE ka pë qëllim të përmirësojë edukimin në rehabilitimin social përmes të mësuarit gjatë gjithë jetës në përputhje me procesin e Bolonjes, duke ngritur bashkëpunimin ndërmjet IAL-ve, Instucioneve të Praktikës (Klinikave dhe Qendrave Rehabilituese) si dhe të Ministrive përkatëse.

Këtu janë paisje si karroca invalidore elektrike, karroca të thjeshta invalidore, karroca për fëmijë, pajisje ndihmëuse ambulantore (bastunë/kërruta, kugëza, shëtirore lëvizëse) për qëllime mësimi, Tavolinë Elektrike Bariatrike e vertikalizimit të pacientit, pajisje multifunksionale e fitnesit/ushtrimit - pajisje për forcim të ekstremiteteve të poshtme dhe atyre të sipërme, Ipad etj.

Gjithashtu janë edhe projektet Heras në kuadër të cilit është projekti “Prevalance of Sarcopenia and the Impact of Genetic Factors” si dhe CEEPUS networks në kuadë të cilit është “Engineering as Communication Language in Europe” dhe “Computer Aided Design of automated for assembling” for mobility of academic staff and students


Tabela 2 . Pajisjet si donacion nga projekti SOCRE, programi Erasmus+ për Fakultetin e Mjekësisë:

Artikujt

Fakulteti i Mjekësisë

I Pad

2

TV

1

Dhomë shtëpiake simulimi per qëllime edukative, për te shfrytëzuar sistemin e

kontrollit te ambientit

 

 

1

Pajisje e mobile për dhomën shtëpiake te

simulimit

 

1

Shtrat elektrik dhe manual multifunksional me mundësi përshtatjeje

 

1

Lifting stand

1

Tavoline pune e përshtatshme për karrocë

invalidore dhe per pacient me mbështetëse

 

1

Karrige adoptuese sipas lartësisë

2

Karrige tushi me mbajtëse shpine

1

Ulëse tualeti e ngritur ne lartësinë 12.5 cm

1

Tripod – Silver

1

Walking frame – 2 rrota

1

Walking frame – 4 rrota

1

Rolator për pacientë me mbajtëse ndihmëse

1

Pedale për ushtrime

1

Karrige higjienike

 

1

Tavolinë mbi shtrat

1

Barelë e palosur në dy pjesë

1

Barelë traumatike

1

Libra dhe revista shkencore/periodike

5

Material shpenzues i nevojshëm për këtë laborator (ushtrues për shuplakë, ortoza te ndihmës se pare, ortoza të qafës për traksion dhe te gjurit, shirit për tendonin e gjurit, korsetë abdominale, lidhëse krahu etj)

 

 

Si pjesë e Fakultetit të Mjekësisë është funksionalizuar edhe Laboratori Biokimik – laborator për mbledhjen e mostrave të gjakut dhe atyre gjenetike, si dhe realizimin e fazave fillestare të analizës deri në ngrirje të thellë (të gatshme për transport për vazhdimin e fazave të avancuara të analizave në Laboratorin e Biologjisë Molekulare në Universitetin e Vjenës).

Laboratori është ndërtuar në kuadër të projektit “Statusi shëndetësor i personave të moshuar në Kosovë përmes matjes së kontribuesve biokimik dhe gjenetik” I financuar nga Programi i Granteve për Përkrahjen e Universiteteve nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Fillimisht do të shërbejë për realizimin e projektit të sipërpërmendur hulumtues, e me përfundimin e tij (1 tetor 2019) do të shfrytëzohet edhe si vend ku studentët e degëve Infermieri dhe Mami I kryejnë ushtrimet e tyre laboratorike.

Laboratori është i pajisur me:

 • Mikropipeta të formave dhe madhësive të ndryshme;

 • Tubula e epruveta të madhësive të ndryshme për grumbullimin dhe mbledhjen e gjakut;

 • Autoklav;

 • Centrifugë e madhe;

 • Vortex mixer;

 • Nutating mixer;

 • Frigorifer të ngrirjes së thellë;

 • Frigorifer kompakt laboratorik;

Pëveç kësaj, laboratori ka edhe gjenerator të posaqëm përmes të cilit i mundësohet furnizim emergjent me rrymë elektrike.

 

Paisjet dhe funksionalizimi i laboratorit multimedial igjuhëve për Fakultetin Filologjik

Përshkrimet dhe Detajet

 

Laboratori Multimedial I Gjuhëve posedon 21 kompjuterë së bashku me ndegjueset e integruara me mikrofon si dhe, kufjet me lidhje USB me mikrofon bum (boom mikrofon) të integruar

Ky laborator ka 20 vende studentore dhe një per profesor. Softueri eshte në përputhje me sistemin operativ të rrjetit universitar I instaluar në një server ekzistues. Softueri nuk ndërhyne ne përdorimin e softuerëve të tjerë në mësimin e gjuhës.

Sistemi softuer lehtëson regjistrimin dhe rishikimin e punës së studentëve dhe transmetimin e skedarëve video, tingujsh dhe teksti nga profesori në tavolinën e studentëve.

Softueri lejon profesorin të komunikojnë me studentët dhe ka qasje në regjistrimet e tyre, individuale, grupore apo në çifte ose grupe më të mëdha. Studenti do të jetë në gjendje të krijojë kontakt me profesorin. Studentët duhet të jenë në gjendje të punojnë së bashku në çifte dhe grupe më të mëdha.

Studenti do të jetë në gjendje të regjistrojë dhe rishikojë punën e tij / saj dhe të përdorë materiale të ndryshme nga desktopet e tyre për të përfshirë video, audio, tekst dhe skedarë të disponueshëm ose të përgatitur nga mësuesi. Studenti gjithashtu do të ketë qasje të kontrolluar në faqet e aprovuara të internetit.

Instalimi dhe mbështetja

 

Furnizuesi ka instaluar dhe testuar plotësisht programin dhe do të sigurojë, si minimum, ekuivalentin e një trajnimi brenda ditës për personelin e universitetit. Mbështetja e furnizuaesit sigurohet për tre vjet nga data e instalimit, gjatë vitit akademik, nga ora 09:00 - 16:00. Kjo mbështetje do të përfshijë një "ndihmë online" dhe shërbim të pyetjes me email.

 

tp-bottom