Bursa

Bursa ka për qëllim t’i përkrahë financiarisht studentët e ardhshëm që dëshirojnë të marrin dije profesionale dhe aftësi cilësore përmes vijimit të programeve studimore në Universitetin “Fehmi Agani”.

Bursat universitare shpërndahen për çdo vit akademik dhe u ndahen të gjithë studentëve të UGJFA-së, të cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara në konkurs, ndërsa lartësia e bursës përcaktohet varësisht nga buxheti për bursa i Universitetit të Gjakovës dhe nga numri i studentëve që i plotësojnë kushtet për fitimin e bursës Universitare. 

 

Vendim për ndarjen e bursave për vitin akademik 2020/2021

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” për vitin akademik 2020/2021

Lista e studentëve të cilët janë përfitues të bursave për vitin akademik 2020/2021 në UGJFA

Lista e studentëve përfitues të bursave pas rezultateve të ankesave

----------------------------------------------------------------------------------

 

Vendim për ndarjen e bursave për vitin akademik 2019/2020

Vendim për uljen e kriterit të notës mesatare

Vendim për emërimin e komisionit për ndarjen e bursave për vitin akademik 2019/2020

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” për vitin akademik 2019/2020

Lista e studentëve të cilët janë përfitues të bursave për vitin akademik 2019/2020 në UGJFA

 

tp-bottom