Mobilitetet

Universiteti njeh mobilitetin e studentëve dhe stafit, si një mundësi për kyçje në procesin e ndërkombëtarizimit. Gjithashtu, Universiteti pranon rëndësinë e mobilitetit në nivel ndërkombëtar dhe siguron mundësi për kyçjen e stafit dhe studentëve në mobilitet ndërkombëtar.

Zakonisht, kjo arrihet nëpërmjet:

  • maksimizimit të mundësive të këmbimit dhe përdorimin e rrjedhave potenciale  të identifikuara të financimit dhe partnerët ndërkombëtarë;

  • sigurimit të informacion për studentët dhe stafin, të interesuar për mobilitetin;

  • sigurimit të integritetit të progresit akademik të studentëve që shkojnë për mobilitet të njihet dhe të respektohet;

  • duke ofrouar këshilla administrative dhe mbështetje për studentët dhe stafin që shkojnë dhe vijnë nga mobiliteti;

  • vazhdimisht duke i zhvilluar shërbimet dhe mundësitë për mobilitet, me shqyrtime dhe vlerësime të duhura.

Për më shumë, shikoni Regulloren për Ndërkombëtarizim dhe Mobilitet.


Mobilitetet nga UFAGJ


Path to Academic Mobility: Subject Catalog

 

 

 

tp-bottom