Vendimet e Senatit

Titulli Dokumenti
Vendim 04-955 - Miratohet kalendari i afatit të provimeve për afatin e Qershorit 2023 Shkarko
Vendim 04-954 - Për përfundimin e procesit mësimorë dhe zëvendësimin e orëve të humbura Shkarko
Vendim 04-677 - Për shtyrjen ekzekutimit të pagesave të mbi normave dhe honorarëve për muajin shkurt dhe mars Shkarko
Vendim 04-678 - Miratohet kalendari i afatit të provimeve për afatin e Prillit 2023 Shkarko
Vendim 04-328 - Për plotësimin dhe ndryshimin e Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë Shkarko
Vendim 04-526 - Për shtyrjen e ekzekutimit të pagesave për muajin shkurt 2023 - mbi normë dhe honorar për personelin e rregullt dhe të angazhuar Shkarko
Vendim 04-525 - Për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë muajit shkurt 2023 Shkarko
Vendim 04-524 - Aprovohet angazhimi i kandidates Arta Ibrahimi Shkarko
Vendim 04-523 - Aprovohet angazhimi për praktikë klinike për kandidatët Liridon Marku, Mirlinda Llapi, Yllka Vejsa Morina Shkarko
Vendim 04-426 - Për ndarjen e mirënjohjeve me rastin e 10-vjetorit të Universitetit Shkarko
Vendim 04-425 - Për ndryshimin e përbërjes së re të komisionit për Ankesa dhe Parashtresa drejtuar Senatit Shkarko
Vendim 04-424 - Miratohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit "Elektronika në Mjekësi" Shkarko
Vendim 04-415 - Miratohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit me titull: "Shëndeti Publlik" Shkarko
Vendim 04-414 - Miratohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit "Prevalanca e Helicobacterit te Kolecistiti Kalkuloz në materialin tonë" Shkarko
Vendim 04-413 - Aprovohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit "Leksioni i Fjalëve të Bukura Shqipe" Shkarko
Vendim 04-412 - Lejohet përdorimi i Logos dhe ISBN-së, për botimin e monografisë me titull "Dislipoproteinemite në moshën fëmijërore" Shkarko
Vendim 04-411 - Aprovohet planifikimi defenitiv i orëve mësimore për semestrin veror, bazuar në pasqyrën e Fakultetit të Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-321 - Për plotësimin e përbërjes së Komisionit për Kërkime Shkencore në UFAGJ Shkarko
Vendim 04-323 - Për titullin "DOCTOR HONORIS CAUSA - Gjeneral Mr. Wesley K. Clark" Shkarko
Vendim 04-341 - Aprovohet pjesërisht propozimi për angazhim në pozitën asistent për praktikën klinike në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-340 - Refuzohet propozimi i Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë për angazhim Shkarko
Vendim 04-339 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Granit Morina në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-338 - Aprovohet angazhim i kandidatit Ibrahim Gashi në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-337 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Fitim Veliu dhe Gentiana Bajrami në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim 04-336 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Hana Radoniqi dhe Rajmonda Dacaj-Brahimaj në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim 04-335 - Vendim për fillimin e semestrit veror 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-330 - Shtyhet afati i vendosjes së notave në SMU Shkarko
Vendim 04-334 - Miratohet rishpallja e konkursit për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-333 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Majlinda Jasiqi dhe Adem Shala në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim 04-332 - Miratohet propozimi për Prodekane në Fakultetin e Mjekësisë Prof.Ass.Dr.Hasime Terziqi Shkarko
Vendim 04-2252, miratohen kërkesat e njësive akademike për shpalljen e konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm Shkarko
Vendim 04-2253, miratohet Kalendari i afatit të provimeve për afatin e janarit Shkarko
Vendim 04 - 2254, zëvendësimi i orëve të humbura gjatë muajve nëntor - dhjetor 2022 Shkarko
Vendim 04-1837, zëvendësimi i orëve te humbura te muajit tetor 2022 Shkarko
Vendim 04-1621,Dr.Sc. Fredrik Dulaj riemërohet në thirrjen akademike profesor i asocuar Shkarko
Vendim04-1620,Dr.Sc.Kamber Kamberi,riemërohet në thirrjen akademike profesor i asocuar Shkarko
Vendim 04-1619,për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-1733,konfirmohet vendimi i Këshillit të Etikës për Prof.Valdet Hysenaj Shkarko
Vendim 04-1714-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Edukimit 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-1713-Aprovohet angazhimi honorar i propozimit të Fakultetit Filologjisë Shkarko
Vendim 04-1712-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Shkencave Sociale 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-1711-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Mjekësisë 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-1710-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Filologjisë 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-1709,Miratohet propozimi për aplikim të programeve studimore në AKA Shkarko
Vendim 04-1572 miratohet angazhimi honorar i personelit akademik në Fakultetin e Edukimit sipas konkursit plotësues 04-1406 Shkarko
Vendim 04-1570 miratohet angazhimi i personelit akademik në Fakultetin e Filologjisë sipas konkursit plotësues 04-1406 Shkarko
Vendim 04-1569-miratohet angazhimi i stafit akademik në Fakultetn e Mjekësisë,sipas konkursit plotësues 01-1310 Shkarko
Vendim 04-1568 miratohet angazhimi i personelit akademik sipas vendimit 005-624 të Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-1566,miratohet kërkesa e Fakultetit Filologjisë për hapje të konkursit të dytë plotësues Shkarko
Vendim 04-1392,Mimoza Kurshumlia emerohet ne thirrjen profesor asistent Shkarko
Vendim 04-1420,EditaQufaj-Kadrija Ass.për grup lëndësh Infermieri-vazhdim i kontratës deri në përfundim të procedurave të konkursit 01-1310 Shkarko
Vendim për fillimin e vitit akademik 2022-2023 në UFAGJ Shkarko
Vendim 04-1418,Dr.Sc.Ruzhdi Kadrija,riemërohet në titullin akademik profesor asistent,në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-1417,Dr.Sc.Shefqet Mulliqi,riemërohet në titullin akademik,profesor asistent në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-1416,Jetmir Durmishi riemërohet në titullin akademik asistent në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-1415,Jeton Raja riemërohet asistent në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-1414,Dr.Sc.Zamira Gashi-Shatri,zgjedhet në titullin akademik profesor asistent në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-1411-Dr.Sc.Besim Muhadri,riemërohet në titullin akademik profesor i asocuar Shkarko
Vendim 04-1388,Mr.sci.Vanesa Tanushi,riemerohet në thirrjen akademik asistente në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-1835,Aprovohet angazhimi me honorar i stafit akademik sipas konkursit 01-1210-Edukim Shkarko
Vendim 04-1390,Dr.Sc.Ferdi Kamberi zgjedhet në thirrjen Profesor i Asistent në Fakultetin Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-1389,Zana Gërgi zgjedhet në thirrjen asistente për grup lëndësh në programin fizioterapi Shkarko
Vendim 04-1387,Dr.Sc.Faton Hoxha zgjedhet në thirrjen Profesor i Asocuar Shkarko
Vendim 04-1386,Aprovohet angazhimi me honorar i stafit akademik,sipas konkursit 01-1210 në Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-1384,Aprovohet angazhimi honorar sipas konkursit 01-1210 në Edukim Shkarko
Vendim 04-1383,për plotësimin e vendeve të lira,për studentët e komunitetit jo shumicë dhe për kanditatët nga viset tjera 2022-23 Shkarko
Vendim 04-1382,Miratohen kërkesat e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë për hapje të konkursit plotësues për angazhim të stafit akademik Shkarko
Vendim 04-1213,lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botimin e librit të Prof.Ruzhdi Kadrija Shkarko
Vendim 04-1206,Vazhdohet mandati ushtrues detyre i Dekanit dhe Prodekanit në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim 04-1205,Ass.Muhamet Kadrija emërohet përgjegjës i Praktikave Klinike në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-1204,Ass.Vanesa Tanushi -zgjedhet udhëheqëse e Programit Infermieri Shkarko
Vendim 04-1203,miratohet propozimi për lëndën zgjedhore -Diabeti mellit tip 2 Shkarko
Vendim 04-1202,rishpallet dhe riemërohet pozita III-të e konkursit me Nr.Prot.04-874 asistent për grup lëndësh Infermieri Shkarko
Vendim 04-1201,formohet komisioni Ad-hoc,verifikues SMU Shkarko
Vendim 04-1198,për publikimin e raporteve recensuese të Fakultetit të Shkencave Sociale sipas konkursit 04-874 Shkarko
Vendim 04-1197,miratohet kalendari i afatit të provimeve -shtator 2021-2022 Shkarko
Vendim 04-1196-për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik 2022 Shkarko
Vendim 04-1069,miratohet propozimi për korrigjimin e emërtimit në thirrjen Baçelor i Infermierisë ,BSc Shkarko
Vendim 04-1068,miratohet propozimi i komisionit për zgjedhjen e studentëve tutorë Shkarko
Vendim 04-1047,lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së,për botim të librit të Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi Shkarko
Vendim 04-1046,miratim i kuotave të regjistrimit të studentëve të ri në vitin akademik 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-1045,miratohen kërkesat e njësive akademike për shpallje të konkursit për angazhim të stafit akademik Shkarko
Vendim 04-884,Procesi mësimor-zëvendësimi i orëve të humbura deri me 3 Qershor 2022 Shkarko
Vendim 04-877 miratohet kalendari akademik për vitin 2022-2023 Shkarko
Vendim 04-876,miratohet kalendari i afatit të provimeve Qersshor 2022 Shkarko
Vendim 04-874,miratohet vendimi për shpallje të konkursit për staf të rregullt akademik Shkarko
Vendim 04-712,Për ndryshim dhe plotësim të përberjes së komisionit të studimeve si organ këshilldhënës për Senatin Shkarko
Vendim 04-711,për shpalljen e konkursit për staf të rregullt akademik-emërim,riemërim dhe avancim Shkarko
Vendim 04-710,aprovohet propozimi për angazhim të Mr.Sc.Avni Pantina në Edukim-semestri veror Shkarko
Vendim 04-709,Miratohet vendimi i Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë për udhëheqës të progameve për Prof.Faton Hoxha dhe Prof.Besarta Pelaj Shkarko
Vendim 04-706,Për lejimin e afatit të prillit 2022 Shkarko
Vendim 04-481,Zgjedhet Ass.e rregullt Blerta Hyseni nëFakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-446,Aprovohet angazhimi i Dr.Sc.Sedat Baraliu në Fakultetin e Edukimit-për semestrin veror Shkarko
Vendim 04-445,Plotësimi i komisionit të anëtarëve në Këshill të Etikës Shkarko
Vendim 04-444,Për plotësimin e anëtarëve të Këshillit Botues-shfuqizohet vendimi 04-1276 i datës 12.10.2020 Shkarko
Vendim 04-443,angazhimi i Ass.Emirjeta Kumnova dhe Ass.Bademe Mullalija në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim 04-442,Zëvendësimi i orëve të humbura në muajin shkurt 2022 Shkarko
Vendim 04-357 Përgjigjie në ankesë për Prof.Sejdi Gashi Shkarko
Vendim 04-351,Aprovohet shfuqizimi i zgjedhjes së kand.Bardh Dervishi për grup lëndësh nga matematika Shkarko
Vendim 04-350,Aprovohet propozimi për shfuqizim të zgjedhjes së kand.Senad Orhani për lëndën TIK Shkarko
Vendim 04-349,Dr.Sc.Mejreme Ymeri merr thirjen Profesor asistent për lëndë të Gjuhës Angleze në Fakultetin Filologjik Shkarko
Vendim 04--348 ,Dr.Sc.Shemsi Haziri -zgjedhet Profesor asistent për lëndë të Gjuhës Shqipe Shkarko
Vendim 04-347,Aprovohet bartja e dy orëve për Prof.Bekim Avdijaj për lëndën Psikologji Sociale Shkarko
Vendim 04-346,Aprovohet bartja e dy orëve te lendes -Sjelljet Devijante në fëmijëri dhe strategjitë e trajnimit-tek Prof.Shefqet Mulliqi Shkarko
Vendim 04-345,Hana Qurdina zgjedhet Ass.e rregullt në Fakultet të Filologjisë Shkarko
Vendim 04-344,Dr.Sc.Gentiana Muhaxhiri zgjedhet ne thirrjen Profesor asistent Shkarko
Vendim 04-343,Aprovohet angazhimi për lëndën Aplikimi kompjuterik në përkthim-Filologji Shkarko
Vendim 04-342 ,miratohen kërkesat për hapje të konkursit plotësues honorar,për Fakultet të Edukimit dhe Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-320,refuzohet angazhimi i kand.Dea Luzha Shkarko
Vendim 04-319,refuzohet angazhimi i kand.Miranda Lushaj ne Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-318. refuzohet angazhimi për kand.Lulzim Berisha në Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-317,refuzohet angazhimi për kand.Gjergj Gojani në Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-316- Refuzohet angazhimi i kandidates Vjola Nagavci në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-304 Aprovohet angazhimi honorar i personelit akademik në Fakultetin e Edukimit-semestri veror Shkarko
Vendim 04-303 Aprovohet angazhimi honorar i personelit akademik në Fakultetin Filologjik-semestri veror Shkarko
Vendim 04-301-Aprovohet angazhimi honorar në Fakultetin e Mjekësisë për semestrin veror Shkarko
Vendim 04-300-Aprovohet angazhimi honorar në Fakultetin e Shkencave Sociale-semestri veror Shkarko
Vendim 04-299-Prof.Ass.Dr.Artan Nimani zgjedhet Profesor i asocuar për grup lëndësh në ekonomi në Fakultetin e Mjekësisë dhe Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-298-Dr.Sc.Besarta Pelaj zgjedhet Profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-297-Dr.Sc.Hasime Terziqi zgjedhet Profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të provimeve të afatit të Janarit për vitin akademik 2021/2022 Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit që më 27 Janar të shënohet Dita Përkujtimore e Holokaustit në UFAGJ Shkarko
Vendim për vazhdimin e mandatit si ushtrues detyre i Dekanit Prof. Ass. Dr. Zeqir Hashanit dhe si ushtrues detyre i Prodekanit Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiut Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Besim Muhadrit Shkarko
Vendim për angazhimin me honorar të Personelit Akademik të UFAGJ - it në institucionet tjera Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë semestrit dimëror në UFAGJ Shkarko
Vendim nr.002/5 , për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri si Prodekane në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 24-2458 ,për harmonizimin e manualit për vlerësim të cilësisë sipas rregullores Shkarko
Vendim 04-2459, miratim i Raportit të Vlerësimit për stafin akademik 2020-21 Shkarko
Vendim 04-2452,Plotësimi i Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në UFAGJ Shkarko
Vendim 04-2453, Shpallja Punëtor Shkencor për vitin 2021- për Profesorin e ndjerë Fitor Ollomani Shkarko
Vendim 04-2454-Zgjedhja e Prof. Asoc. Dr. Antigona Ukëhaxhaj, Dekane në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-2456 - Aprovohet angazhimi me honorar i Prof. Asoc. Dr. Ragip Gjoshit në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim 04-2455 ,Prof.Asoc.Dr. Nexhmije Kastrati - zgjedhet anëtare e Senatit Shkarko
Vendim 04-1796 për shpallje të konkursit për angazhim të bashkëpunëtoreve të jashtëm për semestrin veror 2021/2022 Shkarko
Vendim 04-1664-Angazhimi me honorar i personelit akademik-Shkenca Sociale Shkarko
Vendim 04-1663 -Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Filologjisë Shkarko
Vendim 04-1665-Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Mjekësisë Shkarko
Vendim 04-1661-Angazhimi me honorar i personelit akademik - F.Edukimit Shkarko
Vendim 04-1662,Prof.Labinot Berisha zgjedhet prodekan në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve të UFAGJ Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për plotësimin e kuotave të komunitetit jo shumicë Shkarko
Vendim për asistenten Lorina Pervorfi Shkarko
Vendim për asistenten Saranda Buzhala Shkarko
Vendim për asistentin Vllaznim Mula Shkarko
Vendim për asistentin Muhamet Kadrija Shkarko
Vendim për asistenten Hateme Hoxha Nimani Shkarko
Vendim për Dr. Sc. Shqipe Husaj Shkarko
Vendim për Dr.Sc. Elsa Vula Shkarko
Vendim për Dr. Sc. Antigona Ukëhaxhaj Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për staf akademik të angazhuar Shkarko
Vendim për zhvillimin e procesit mësimor me prani fizike Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për zgjedhjen e 10 (dhjetë) studentëve tutor për vitin akademik 2021/2022 Shkarko
Vendim rreth miratimit të plan-programeve studimore Shkarko
Vendim rreth miratimit të kalendarit të afatit të provimeve të shtatorit të vitit akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për semestrin dimëror të vitit akademik 2021/2022 në UFAGJ Shkarko
Vendim, Granit Kelmendi, zgjedhet në thirrjen asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Sherif Sejdiu, zgjedhet në thirrjen profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit plotësues - afati i dytë Shkarko
Vendim,obligohen njësitë akademike që deri me 10 qershor 2021, ti dorëzojnë në Senat propozimet për shpallje të konkursit për zgjedhje dhe rizgjedhje të stafit të rregullt akademik Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Melinda Mula, zgjedhet në thirrjen profesor asistent për një grup lëndësh nga Matematika në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim për zëvendësimin e anëtarit nga radhët e personelit akademik të Fakultetit të Filologjisë të Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Shkarko
Vendim, Rilind Obertinca, zgjedhet në thirrjen asistent për grup lëndësh në Fizioterapi në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Vjollca Dibra, zgjedhet në thirrjen profesor i asociuar për lëndë të letërsisë shqipe në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së studentëve për refuzimin e notave në afatin e prillit Shkarko
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të qershorit për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit për aplikim në programet Master përmes zyrës Erasmus+,në bashkëpunim me Universitet tjera Shkarko
Vendim për miratohet propozimi i njësive akademike për zgjatje të notave në SMU-afati i Prillit Shkarko
Vendim , Argjiro Alija zgjedhet asistente për grup lëndësh në Infermieri Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Kamber Zeqiraj, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim, Dr. Sc. Dafinë Ibrahimi-Kaçurri, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim , Dr. Sc. Kimete Canaj, zgjedhet Profesor i Asocuar në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim , Dr. Sc. Senad Neziri zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim,Dr. Sc. Mimoza Hasani-Pllana, zgjedhet Profesor Asistent në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për aprovim i anëtarësimit në MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM Shkarko
Vendim për respektimin e masave kundër COVID-19 Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të prillit si afat plotësues të provimeve Shkarko
Vendim ,miratohet propozimi i Prof. Kamber Zeqiri për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim ,miratohet propozimi i Prof.Mubera Mustafa për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim ,miratohet propozimi i Ass.Fitim Kastrati për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit të Fakultetit të Edukimit për angazhim me honorar të Dr. Sc. Shefqet Dinaj Shkarko
Vendim mbi afatin e provimeve të Qershorit 2021 të UFAGJ Shkarko
Vendim për masat e përgjithshme dhe të veqanta për parandalimin e pandemisë COVID - 19 Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të prillit si afat plotësues të provimeve Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores së harmonizuar për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimet,riemërimet dhe avancimet e personelit akademik në UFAGJ Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit të Senatit për harmonizimin e akteve dhe rregulloreve të miratuara nga Senati Shkarko
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Komisionit së Përzgjedhjes së Tutorit të Studentëve Shkarko
Vendim për mbarëvajtjen e procesit mësimor Shkarko
Vendim për lejimin e transferimit të studentëve nga Institucionet tjera të arsimit të lartë në fakultetet përkatëse të UFAGJ, semestri veror Shkarko
Vendim mbi afatin e provimeve të Janarit 2021 të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e RVV për riakreditim institucional të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Infermieri Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Fizioterapi Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Menaxhimi Shëndetësor Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Shëndeti Publik Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Edukim Fillor Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Edukim Parashkollor Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Gjuhë Angleze Përkthim dhe Interpretim Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Gjuhë Shqipe dhe Letërsi BA 240 ECTS Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Gjuhë Shqipe dhe Letërsi BA 240 ECTS Shkarko
Vendim për miratimin e RVV në programin e studimit : Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale Shkarko
Vendim për miratimin e Udhëzuesit për Përcaktimin e Treguesve për Vlerësimin e përformancës Shkarko
Vendim për zëvendësimin e anëtarës nga radhët e studentëve në Komisionin Qendror të Sigurimit të Cilësisë Shkarko
Vendim për miratimin e raportit përmbledhës së Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë të UFAGJ Shkarko
Vendim mbi afatin e janarit 2021 në UFAGJ Shkarko
Vendim për shpalljen Punëtori Shkencor për vitin 2020 Shkarko
Vendim për miratimin e rregullores së studimeve themelore të Shkencave Aplikative Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit publik për emërimin e personelit akademik Shkarko
Vendim për emërimin e Këshillimit të Etikës Shkarko
Vendim për emërimin e udhëheqësit të Qendrës Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie (QDPM) Shkarko
Vendim për emërimin e udhëheqësit të Revistës Shkencore JSEIS Shkarko
Vendim për emërimin e udhëheqësit të Qendrës Shëndetësore Universitare (QSHU) Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit akademik në Fakultetin e Filologjisë për semestrin veror të vitit akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim që Dr.Sc. Xhemshit Shala të jetë bartës i programit studimor në Komunikim dhe Multimedia Shkarko
Vendim që Dr.Sc. Ardian Emini të jetë bartës i programit studimor në Komunikim dhe Multimedia Shkarko
Vendim që Mr.Sc. Can PhD. Rilind Obertinca të jetë bartës i programit studimor në Fizioterapi Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për bashkëpunim për program të përbashkët studimor me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj Shkarko
Vendim për organizimin e procesit mësimor për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve me nr.prot.: 04/1377 Shkarko
Vendim për refuzim të kërkesës parashtruar nga Parlamenti Studentor me nr.prot. :04/1351 të datës 23/10/2020 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve të UGJFA - së për lejimin e regjistrimit të vitit vijues akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për emërimin e Këshillit Botues të UGJFA-së Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit të jashtëm akademik në Fakultetin e Filologjisë për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit të jashtëm akademik në Fakultetin e Edukimit për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për aprovimin e angazhimit me honorar të personelit të jashtëm akademik në Fakultetin e Mjekësisë për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për lejimin e përdorimit të logos dhe ISBN së UGJFA - së për botime të veçanta Shkarko
Vendim për aprovimin e kërkesës së Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" për aplikim për nënshkrim të Magna Charta Universitatum Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit plotësues për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e stafit të rregullt akademik në fakultetet e UGJFA - së Shkarko
Vendim për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studime themelore – baçelor në vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për fillimin e vitit të ri akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Senatit 04/360 të datës 02/05/2018 Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për ndryshimin e rregulloreve për studimet themelore të njësive të UGJFA - së Shkarko
Vendim për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit për vitin akademik 2019/2020 Shkarko
Vendim për emërimet e personelit akademik në fakultetet e UGJFA - së Shkarko
Vendim për anulimin e vendimit të Senatit nr. prot. 04/418 të datës 01/04/2020 Shkarko
Vendim për të kthyer në rishqyrtimin dhe rivlerësim propozimin e këshillit të Fakultetit të Edukimit Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për regjistrimin e studentëve në UGJFA për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e transferimit të studentëve në programet e akredituara të UGJFA - së Shkarko
Vendim - mbajtja e provimeve në afatin e shtatorit Shkarko
Vendim për lejimin e transferimit të studentëve nga Institucionet tjera të arsimit të lartë në fakultetet përkatëse të UGJFA Shkarko
Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik të UGJFA -së për vitin 2020 Shkarko
Vendim për ndarjen e çmimit "Din Mehmeti" në UGJFA Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura të punës praktike në Fakultetin e Edukimit dhe të praktikes klinike në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për plotësimin e komisioneve për sigurim të cilësisë dhe vlerësimit në nivel të njësive akademike të UGJFA -së Shkarko
Vendim për lejimin e përdorimit të emrit, logos dhe ISBN - së së UGJFA- së Shkarko
Vendim për emërimin e Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj si ushtrues detyre e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim mbi kalendarin e afatit të provimeve për vitin akademik 2019/2020 në UGJFA Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura në muajin Prill në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores së studimeve themelore në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për miratimin e rregullores së Universitetit Veror Ndërkombëtar Shkarko
Vendim për themelimin e Këshillit të Etikës Shkarko
Vendim për miratimin e manualit të Vlerësimit të Performancës, Cilësisë dhe të Kurrikulave Shkarko
Vendim për miratimin e Standardeve të Sigurimit të Cilësisë Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit publik për emërimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Gjakovës Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Studimet Themelore në Fakultetin e Shkencave Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e rregullores mbi Procedurat Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Dekanëve të njësive akademike të UGJFA - së për zgjatje të afatit të SMU - së Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Antigona Ukëhaxhaj si prodekane e Fakultetit të Mjekësisë në UGJFA Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Laura Naka si prodekane e Fakultetit të Edukimit në UGJFA Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Fitor Ollomani si prodekan i Fakultetit të Filologjisë në UGJFA Shkarko
Vendim për ndryshim të paragrafit I të vendimit të Senatit nr. 04/1985 të datës 22.11.2019 për emërimin e Komisionit Qendror për Sigurimin e Cilësisë Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për Ndërkombëtarizimin dhe Mobilitet në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për përcaktimin e kritereve të Studimeve master në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Udhëzuesit për hartimin e punimit të diplomës për studime themelore në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit të studimeve,si organ këshillëdhënës për Senatin e UGJFA-së Shkarko
Vendim për lidhjen e kontratave të punës me personelin akademik të angazhuar me honorar,për vitin akademik 2019/2020 Shkarko
Vendim për aprovimin e propozimit për Organizimin e Konferencës shkencore nga fusha e Mjekësis në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Standardeve të Brendshme të Cilësisë të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për zgjedhjet e personelit akademik të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Regullores për Punimin e Temës së Diplomës të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për punën e Senatit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullores për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për emërimin e Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit profesional të UGJFA-së, për ndarjen e çmimit të nderit "Din Mehmeti" për vitin 2019 Shkarko
Vendim për themelimin e çmimit të nderit "Din Mehmeti " të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për uljen e kriterit të notës mesatare nga 9 në 8.50 për fitimin e bursës universitare të UGJFA-së Shkarko
Vendim për transferimin e studentëve nga Universitetet tjera publike në UGJFA Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit të personelit akademik me honorar Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 24/07/2019 Shkarko
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personel akademik të universitetit për vitin 2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 17/07/2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt.24/06/2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik Shkarko
Vendim për riorganizimin e grupeve të studentëve për ligjërata dhe ushtrime për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
tp-bottom