Senati

Senati është organi më i lartë akademik i Universitetit, i cili është përgjegjës çështjet e përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie, kriteret për pranimin e studentëve, për zgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik, përmbajtjen e plan programeve, sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin etj. në përputhje me detyrat dhe obligimet e tij.

Anëtarët e Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Prof. Ass. Dr. Zeqir Hashani, U.D. Rektor

Prof. Ass. Dr. Venera Vala Këndusi

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Prof. Ass. Dr. Gentiana Muhaxhiri

Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Prof. Ass. Dr. Ferdi Kamberi

Prof. Dr. Ilir Kelmendi

Prof. Asoc. Dr. Kamber Kamberi

Prof. Asoc. Dr. Antigona Ukëhaxhaj

Prof. Ass. Dr. Shefqet Mulliqi

Prof. Asoc. Dr. Fridrik Dulaj

Prof. Asoc. Dr. Ramush Bejiqi

Hysen Manxhuka

M.Sc. Linda Dula - Halilabazi, Sekretar Ex-officio

Arlinda Berisha - Kryetare e Parlamentit Studentor

Lirigzon Goçaj - Student

 

 

tp-bottom