Senati

Senati është organi më i lartë akademik i Universitetit, i cili është përgjegjës çështjet e përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie, kriteret për pranimin e studentëve, për zgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik, përmbajtjen e plan programeve, sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin etj. në përputhje me detyrat dhe obligimet e tij.

Anëtarët e Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Prof. Ass. Dr. Artan Nimani, Rektor

Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli

Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra

Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi

Prof. Ass. Dr. Laura Naka

Prof. Dr. Ilir Kelmendi

Prof. Asoc. Dr. Kamber Kamberi

Prof. Asoc. Dr. Idriz Berisha

Prof. Asoc. Dr. Fridrik Dulaj

Prof. Asoc. Dr. Ramush Bejiqi

Prof. Ass. Dr. Zeqir Hashani

Hysen Manxhuka

Florentina Berisha - Studente

M.Sc. Linda Dula - Halilabazi, Sekretar Ex-officio

tp-bottom