Dokumente - Sigurimi i Cilësisë

Plani i aktiviteteve të Sigurimit të Cilësisë 2023 - 2024

Manual për vlerësimin e performancës 2023

Plani i aktiviteteve të Sigurimit të Cilësisë 2022 - 2023

Plani i aktiviteteve të Sigurimit të Cilësisë 2021 - 2022

Plani i aktiviteteve të Sigurimit të Cilësisë

Rregullore e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani"

Vendim për miratimin e Rregullores për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani"

Manual për vlerësimin e performancës, cilësisë dhe të kurrikulave

Standardet e sigurimit të brendshëm të cilësisë për Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”

Udhëzues për përcaktimin e tregueseve për vlerësimin e performances së programit të studimit

Vendim për miratimin e Standardeve të Sigurimit të Cilësisë

Vendim për themelimin e Komisionit për Hartimin e Planit Strategjik për Sigurimin e Cilësisë në UFAGJ

Vendim për themelimin e Zyres për Sigurimin e Cilësisë në UFAGJ

Vendim për miratimin e Raportit Përmbledhës të Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë të UFAGJ, për vitin 2019/2020

ECTS -të  dhe sistemi i Bolonjës

--------------------------------------------------------------

 

Pyetësorët

Pyetësori për studentë të nivelit bachelor të studimeve - Shablloni A

Pyetësori për studentë të nivelit bachelor të studimeve - Shablloni B

Pyetësori për studentë të nivelit bachelor të studimeve - Shablloni C

Pyetësori për studentë të nivelit bachelor të studimeve - Shablloni D

Pyetësori për studentë të nivelit Bachelor dhe Master të studimeve - modeli QATEK - Shablloni E

Pyetësori për studentë të nivelit bachelor dhe master të studimeve - MODELI I RISHIKUAR NGA STUDENTËT - Shablloni F

Pyetësori për studentë të nivelit bachelor dhe master të studimeve - MODELI I RISHIKUAR NGA KQSC - Shablloni G

Pyetësori për studentë të nivelit Bachelor dhe Master të studimeve - VLERËSIMI PËR USHTRIME - Shablloni H

Formular vetëvlerësimi për profesor dhe asistent në UFAGJ

Pyetësor për vetëvlerësimin e stafit akademik

Raporti i vlerësimit nga Dekani - A

Raporti i vlerësimit nga Dekani - B

Raport i vlerësimit të publikimeve shkencore

Pyetësori për vlerësim ndërkolegial

Raport i vlerësimit për kontributin në universitet dhe në shoqëri

Pyetësor për punëdhënësin

Pyetësor për studentët e diplomuar - Alumni

Pyetësor për vlerësimin e procesit të mentorimit të temës së diplomës nga studentët

Formular për studentët gjatë procesit të diplomimit 2019

Pyetësor i vlerësimit të shërbimeve të administratës së universitetit nga studentët

Pyetësor për personelin administrativ dhe mbështetës të universitetit

 

 

tp-bottom