Vendimet e Këshillit Drejtues

Titulli Dokumenti
Vendim për zgjedhjen e Prof. Asoc. Dr. Sazan Kryeziu si Prorektor për Mësim dhe Çështje të Studentëve Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Asoc. Dr. Kimete Canaj si Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte Shkarko
Vendim për refuzimin e kërkesës së federatës se sporteve Universitare Shkarko
Vendim për pagesën e studentëve tutorë Shkarko
Vendim, formohet komisioni për propozimin e planifikimit të buxhetit në bazë të kontratës kolektive Shkarko
Vendim për dhënien e mirënjohjes së rektorit të UFAGJ, prof. ass. Dr. Artan Nimani Shkarko
Vendim , miratohet propozimi i Rektorit për rizgjedhjen e Sekretarit të përgjithshëm në Universitet Shkarko
Vendim, miratohet raporti i Buxhetit për tre mujorin e parë të vitit 2021 Janar-Mars Shkarko
Vendim për formimin e komisionit Qendror Zgjedhor për Zgjedhjet e Studentëve Shkarko
Vendim për ndarjen e mjeteve buxhetore për fushatë zgjedhore Shkarko
Vendim për shpallen e zgjedhjeve të studentëve Maj 2021 Shkarko
Vendim, miratohet plani i veprimit të parlamentit studentor Shkarko
Vendim , miratohet mbulimi i shpenzimeve të anëtarësimit në American Council on Education-ACE Shkarko
Vendim , miratohet kërkesa e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë për vizitë në Tiranë Shkarko
Vendim , miratohet kërkesa e pranuar nga Prof.Behxhet Gaxhiqi Shkarko
Vendim për miratimin e raportit të punës së Këshillit Drejtues për vitin 2020 Shkarko
Vendim , refuzohet kërkesa nga Prof.Sejdi Sejdiu Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve në shumën 100 euro për secilin pjesëmarrës në "Konferencën e XI-të ndërkombëtare të gjuhës dhe shkencave sociale" Shkarko
Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit nr.05/1405 të datës 04/10/2019 të Këshillit Drejtues të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve për përkthim në gjuhën angleze të RVV Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës për organizimin e Ditës Përkujtimore të Holokaustit në UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e Raportit të Buxhetit të UFAGJ për vitin 2020 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof.Ass.Dr. Laura Naka, Prorektore për zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e logos, stemës dhe flamurit të Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Laura Naka si Prorektore për Zhvillim Akademik dhe Ngritjen e Cilësisë Shkarko
Vendim për miratimin e shpalljes konkursit për Stemën dhe flamurin e UFAGJ Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit Statutar të UFAGJ Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores së Qendrës Universitare për këshillime psiko-sociale Shkarko
Vendim për miratimin e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit për vitin 2021-2025 Shkarko
Vendim për stimulimin e punëtorit të vitit nga personeli administrativ i UGJFA - së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës Universitare për këshillime Psikosociale Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e rregullores për Qendrën Universitare për këshillime Psiko-Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim për miratimin e rregullores mbi parimet dhe strukturen e Qendrës Didaktike në UGJFA Shkarko
Vendim për funksionalizimin e zyreve në administraten e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për studentën senatore Florentina Berisha Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1859 së studentës Arta Malota për mbështetje financiare për realizimin e revistës universitare "Ardhmëria" Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Asoc. Dr. Hilmi Hoxha Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi Shkarko
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit për shkencë me nr. 05/1879 për stimulimin e punimit shkencor të Ass. Zamira Gashi Shkarko
Vendim për emërimin e Prof. Asoc. Dr. Behxhet Gaxhiqi si anëtar i Këshillit të Etikës të UGJFA - së Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1849 nga Prof. Asoc. Dr. Idriz Berisha për mbulimin e shpenzimit së botimit të monografisë "Manifestimet sistematike në artritin reumatoid" Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1861, nga Prof. Ass. Dr. Artan Nimani për mbulimin e shpenzimeve të botimit së monografisë "Kriza financiare globale dhe efektet në Kosovë" Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1848, nga Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi për mbulimin e shpenzimeve për botimin e monografisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1862 nga Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina për mbështetje financiare të botimit të tekstit universitar "Teoria Mësimore" Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës me nr. 05/1867 nga Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli për mbulimin e shpenzimit së botimit të monografisë "Toksikologjia e metaleve" Shkarko
Vendim për ndryshimin e Rregullores për të ardhurat personale të personelit akademik,shtesat,funksionet dhe komisionet e përhershme në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores mbi Ombudsmanin e UGJFA - së Shkarko
Vendim për emërimin e Prof. Dr. Bajram Nuraj si Ombudsman i Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për ndryshimin e Kodit të Etikës Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për punës e Qendrës për Zhvillim të Karrierës Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Planit Strategjik Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për angazhimin e studentëve për punë praktike Shkarko
Vendimi për miratimin e rregullores për themelimin e Komisionit Këshillëdhënës për çështje statutare Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha mësimdhënës në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Komisionit për Shkencë dhe Veprimtari kërkimore Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve për fushatën sensibilizuese anti Covid Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit :"Shtejfën Gjeqovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit" Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit : "Poetika e letërsisë për fëmijë" Shkarko
Vendim për lejimin e botimit të librit :"Vlerësimi i efekteve akute të aerondotjes nga partikulat te të sëmuret respirator dhe kardiovaskular" Shkarko
Vendim për shpalljen e njoftimit për lirim nga pagesa të studentëve të UGJFA - së për vitin akademik 2019/2020 sipas kategorive të caktuara Shkarko
Vendim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Qendrës për Përsosmëri dhe Mësimdhënie dhe zyrës së Karrierës për mbështetje financiare për organizimin e trajnimit të personelit të ri Shkarko
Vendim për lejimin e publikimit të librit :"Shkaqet e dhunës tek fëmijët" Shkarko
Vendim për rekrutimin e stafit akademik për nevojat e njësive akademike Shkarko
Vendim për lejimin si botim të veçantë, publikimi i librit me titull:"Dukuri të reja kriminale në shoqërinë kosovare-vështrim antropologjik dhe kriminologjik" Shkarko
Vendim për shfuqizimin e vendimit me nr.01/394 të datës 23.03.2020 Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra,për mbështetje financiare të përkthimit dhe botimit të librit :"Heroinat e deherorizuara" Shkarko
Vendim për lartësinë e çmimit "Din Mehmeti" Shkarko
Vendim për funksionalizimin e Fakultetit të Shkencave Sociale në kuadër të kornizes institucionale të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për Miratimin e strategjisë së Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" për Ndërkombëtarizim në përiudhen 2020 - 2025 Shkarko
Vendim për plotësimin e Rregullores mbi punën e Këshillit Drejtues të Universitetit të Gjakovës Shkarko
Vendim per themelimin e komisionit të cilësisë Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e akteve të përgjithshme normative mbi organizimin, mënyren e udhëheqjes së Qendrës Shëndetësore Universitare të UGJFA - së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës Shëndetsore Universitare të UGJFA - së Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Rektorit për alokimin e mjeteve nga kategoria e subvencioneve nga buxheti i vitit 2020 për pagesën e praktikanteve Shkarko
Vendim për rizgjedhjen e Zëvëndës kryesuesit të Këshillit Drejtues të UGJFA - së Shkarko
Vendim për rizgjedhjen e Kryesuesit të Këshillit Drejtues të UGJFA -së Shkarko
Vendim për miratimin e Raportit vjetor financiar për vitin 2019 në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Revistës shkencore ndërkombëtare Journal of Social Education and Interdisciplinary Science (JSEIS) në kuadër të UGJFA - së. Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës e Klubit Letrar të studentëve të UGJFA - së, "Gjurmët e Penës". Shkarko
Vendim për themelimin e Institutit për Mjedis dhe Shëndet në kuadër të UGJFA Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të KD të UGJFA - së nr. 05/1493 të datës 09/10/2019 Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për parimet e funksionimit të instituteve në UGJFA Shkarko
Vendim për zbatimin e standardeve të komunikimit elektronik brenda rrjetit zyrtar të UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për kompensimin e komisioneve që themelohen në nivel të UGJFA-së Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për të Ardhura Personale të personelit akademik,shtesat për funksione,honoraret dhe komisionet e perhershme në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi-Dekan i FF, Prof.Ass.Dr.Labinot Berisha-mësimdhënës, PhD. Yllka Imeri dhe PhD Saranda Buzhala Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për Planifikimet buxhetore për vitin 2020 dhe Kornizen afatmesme buxhetore të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Shtëpinë Botuese të UGJFA-së Shkarko
Vendim për hartimin e dizajnit dhe zhvillimin e përmbajtjes së re të ueb faqes zyrtare të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës për Zhvillim të Karrierës dhe Alumni në UGJFA Shkarko
Vendim për Hartimin e Planeve Strategjike të njësive akademike Shkarko
Vendim pë emërimin e Komisionit për ndarjen e bursave universitare të studentëve të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për Hartimin e Planit Strategjik për Sigurimin e Cilësisë në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Etikës të UGJFA-së në bazë të standardeve të AKA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Zyres për Sigurimin e Cilësisë në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik për Ndërkombëtarizimin e UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për veprimtari kërkimore shkencore të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Qendrës Didaktike në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UGJFA Shkarko
Themelohet Komisioni për hartimin e Rregullores për Universitetin Veror Ndërkombëtar në UGJFA Shkarko
Vendim për plotësimin e përbërjes së Komisionit për hartimin e Draft Statutit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Sistematizimin e vendeve të punës në Administraten e UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të unifikuar të pakos së akteve ligjore dhe nënligjore të punësimit të stafit akademik dhe administrativ Shkarko
Vendim për themelimin e Shtëpisë Botuese në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Zyres për Projekte në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Universitetit Veror Ndërkombëtar në UGJFA Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik,Organogramit dhe Rregullores për funksionimin e Bibliotekës Universitare të UGJFA-së Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të studentëve Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik të UGJFA-së 2020-2025 Shkarko
Vendim për ndarje të bursave për vitin akademik 2019/2020 Shkarko
Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019 Shkarko
Vendim mbi ndryshimin e "Rregullave dhe Procedurave për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA" Shkarko
Vendim për mbulim të shpenzimeve - AUF Shkarko
Vendim për financimin e fushatës zgjedhore të studentëve të UGJ-së Shkarko
Vendimi i KD për formimin e KQZ për zgjedhje studentore Shkarko
Vendim për zgjedhjen e zëvendës kryesuesit të KD Shkarko
Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD të UGJ Shkarko
Vendimi i MASHT-it për emërimin e anëtarëve të KD-së të UGJFA-së Shkarko
Vendim për zgjedhjen e katër anëtarëve të KD-së nga personeli i rregullt akademik i UGJFA-së Shkarko
Vendim për emërimin e komisionit përkohshëm për hartimin e planit strategjik (31.08.2017) Shkarko
Vendim për emërimin e komisionit përkohshëm për hartimin e planit strategjik Shkarko
tp-bottom