Anëtarsimet

 • COHEHRE, e themeluar në vitin 1990, është një organizatë jofitimprurëse me një rrjet jashtëzakonisht aktiv në Evropë dhe më gjerë.

  Studentët dhe stafi akademik nga institucionet anëtare të arsimit të lartë në të gjithë Evropën po mblidhen së bashku me profesionistë shëndetësor dhe praktikues të tjerë për të mundësuar mundësi për rrjetëzim, shkëmbim informacioni, praktika dhe përvoja më të mira në fushën e edukimit ndërprofesional dhe të të mësuarit në fushat e shëndetësisë, kujdesit social dhe rehabilitimi.

  Organizata është e përkushtuar për promovimin, zhvillimin dhe mbështetjen e të mësuarit, mësimdhënies dhe kërkimit ndërprofesional, si dhe përmirësimin e praktikës bashkëpunuese dhe përmirësimin e menaxhimit strategjik.

  COHEHRE qëndron për:
  - Rrjetet ndërkombëtare
  - Mbështetje për zhvillimin profesional
  - Ndarja e ideve dhe ekspertizës
  - Inovacioni
  - Gjetja e partnerëve të mundshëm të projektit
  - Krijimi i marrëdhënieve të favorshme

  Për të krijuar këtë mjedis dinamik, COHEHRE organizon një sërë seminaresh, kursesh, seminaresh dhe konferencash rregullisht në të gjithë Evropën si dhe në internet dhe ka zhvilluar një Platformë Kërkimore për të forcuar bashkëpunimet dhe për të gjetur partnerë projekti.

  Universiteti "Fehmi Agani" në Gjakovë është anëtare e kësaj organizate prej Janarit 2024 me përfaqësues Prof. Ass. Dr. Arben Boshnjaku.

 • Magna Carta Universitatum Observatory -  luan një rol aktiv në garantimin e respektimit, mbrojtjes dhe promovimit të vlerave themelore dhe të drejtave universitare të përcaktuara në Magna Charta Universitatum (MCU), nënshkruar në Bolonjë në 1988 dhe zhvilluar në MCU 2020.

 • European University Association - EUA ofron mundësi të pakrahasueshme për anëtarët që të ndajnë praktikat më të mira duke marrë pjesë në projekte, ngjarje dhe aktivitete të tjera të të mësuarit të ndërsjellë që përfshijnë një gamë të gjerë universitetesh.

 • Konsorciumi COMMO, i koordinuar nga UNIMED – Unioni i Universiteteve Mesdhetare, Programi Erasmus+ u ofron universiteteve anëtare italiane mundësinë për të kryer shkëmbime mobiliteti me universitetet e Rajonit 1 (Shqipëri dhe Kosovë) dhe universitetet e Rajonit 3 që kanë shprehur interesimin e tyre për të marrë pjesë në aktivitetet për edicionin e shtatë të projektit.

 • UNIMED – Unioni i Universiteteve Mesdhetare – është një rrjet i Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit, aktiv në promovimin e bashkëpunimit akademik në rajonin euro-mesdhetar dhe në Afrikën Sub-Sahariane, në Lindjen e Mesme dhe në Ballkanin Perëndimor.

 • ENPHA - The European Network of Physiotherapy in Higher Education përbëhet nga 167 institucione anetare dhe përfaqëson 31 vende. Ky rrjet është një zë, një forum dhe një urë lidhëse për të gjitha palët e interesit në arsimin e lartë në fizioterapi. Misioni i saj është që t’i harmonizojë programet e arsimit dhe të shtyj zhvillimet e reja në Evropë.

 • Asociacioni Ballkanik i universiteteve BUA- Shoqata lehtëson bashkëpunimin rajonal në kuadrin e zgjerimit të sektorit të arsimit të lartë të shkaktuar nga rritja e numrit të universiteteve të reja private dhe publike.

 • American Council of Education - ACE është një organizatë që mobilizon komunitetin e arsimit të lartë për të formuar politika publike efektive dhe për të nxitur praktikë inovative dhe me cilësi të lartë.

 • Aleanca e Universiteteve Frankofone (AUF)-promovon solidaritetin midis institucioneve të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor për zbatimin e projekteve që transformojnë sistemin universitar.

 • Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Publike të Kosovës- është një organ këshilldhënës, që e ndihmon MAShTI-in në orientimet e politikave programore të Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL), në planifikimin, kordinimin, dhe harmonizimin e planit buxhetor të këtyre institucioneve me Departamentin e Arsimit të Lartë.

 • Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Shqiptare -  është një organ këshilldhënës me përfaqësuesit e Universiteteve Shqiptare e cila është themeluar me qëllim të bashkëpunimit përballë sfidave bashkëkohore të hapësirës Europiane të Arsimit të Lartë si dhe të ndihmojnë njëri tjetrin në fushat e ndryshme. 

 • Federata e Sporteve Universitare e Kosovës FSUNK -Është organizatë joqeveritare, që bashkon shoqatat/organizatat sportive të themeluara për ushtrimin e veprimtarisë sportive në Universitetet , Kolegjet dhe Akademitë e akredituara në AKA.

 

 

tp-bottom