Rregulloret

Titulli Dokumenti
1. Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
2. Rregullore për regjistrim në librin e vizitorëve të personave që hyjnë dhe dalin nga ndërtesa e Rektoratit Shkarko
3. Rregullore për procedurat dhe masat për përpunimin dhe sigurinë e të dhënave personale në UGJ Shkarko
4. Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivore Shkarko
5. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
6. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor Shkarko
7. Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
8. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
9. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të UGJ-së Shkarko
10. Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Filologjisë Shkarko
11. Rregullore e studimeve themelore te Fakultetit të Edukimit Shkarko
12. Kodi i etikës Shkarko
13. Rregulloren per unifikimin e te ardhurave personale për personelin administrativ të UGJ-së Shkarko
14. Rregullore e studimeve themelore te fakultetit të Mjekësisë Shkarko
15. Rregullore për punën e Këshillit Drejtues të Universitetit "Fehmi Agani" Gjakovë Shkarko
16. Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
17. Rregullore mbi punën e Senatit të Universitetit Publik të Gjakovës Shkarko
18. Rregullorja për të Ardhura Personale të personelit akademik, shtesat për funksione, honoraret dhe komisionet e përhershme në UFAGJ Shkarko
19. Rregullore për kompensimin e Komisioneve që themelohen në nivel të UGJFA-së Shkarko
20. Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës Shkarko
21. Rregullore për përcaktimin e kritereve të studimeve Master Shkarko
22. Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
23. Rregullore e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin "Fehmi Agani" në Gjakovë Shkarko
24. Rregullore për Ndërkombëtarizim dhe Mobilitet Shkarko
25. Rregullore për Procedurat Përzgjedhëse lidhur me Emërimin,Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik në UGJFA Shkarko
26. Rregullore për Veprimtarinë Kërkimore - Shkencore Shkarko
27. Rregullore e pronësisë intelektuale në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani” Shkarko
27. Rregullat dhe Procedurat për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA Shkarko
28. Rregullore e Bibliotekës së UGJFA-së Shkarko
29. Rregullore për Universitetin Veror Ndërkombëtar Shkarko
30. Rregullore për themelimin e Komisionit Këshillëdhënës për çështje statutare dhe Mbikëqyrjen e Zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UGJFA Shkarko
31. Rregullore Për Shtëpinë Botuese Shkarko
32. Rregullore për Studimin e Doktoraturës Shkarko
33. Rregullore për Themelimin dhe Parimet e Trupës Këshillëdhënëse të Njësive Akademike të UGJFA Shkarko
34. Rregullore e Procedurave Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm në UGJFA Shkarko
35. Rregullore e Punës së Këshillit të Etikës të UGJFA Shkarko
36. Rregullore për punën e Qendrës për Zhvillimin e Karrierës në UGJFA Shkarko
37. Rregullore e Komisionit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Planit Strategjik të UGJFA Shkarko
38. Rregullore për angazhimin e studenteve në punë praktike në Administratën e UGJFA Shkarko
39. Rregullore për zgjedhjet e studentëve në Universitetin "Fehmi Agani" Shkarko
40. Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
41. Rregullore për Mobilitet Akademik të Studentëve në UFAGJ Shkarko
42. Rregullore mbi Ombudsmanin e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
43. Rregullore për ndarjen e bursave në UGJFA Shkarko
44. Kodi i Etikës për Personelin Administrativ në UGJFA Shkarko
45. Rregullore mbi parimet dhe strukturen e punës së Qendrës Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie në UGJFA Shkarko
46. Rregullore mbi Punën e Parlamentit dhe Këshillave të Studentëve në UGJFA Shkarko
47. Rregullore për Publikimet e UGJFA-së Shkarko
48. Rregullore për përdorimin e telefonave (fiks dhe mobil) në UGJFA Shkarko
49. Rregullore për funksionalizimin e Qendrës Universitare për këshillime Psiko-Sociale Shkarko
50. Rregullore për Sistemin Tutorial të Universitetit "Fehmi Agani " në Gjakovë Shkarko
51. Rregullore për Universitetin Ndërkombëtar Veror Shkarko
tp-bottom