Rregulloret

Titulli Dokumenti
1. Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
2. Rregullore për regjistrim në librin e vizitorëve të personave që hyjnë dhe dalin nga ndërtesa e Rektoratit Shkarko
3. Rregullore për procedurat dhe masat për përpunimin dhe sigurinë e të dhënave personale në UGJ Shkarko
4. Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivore Shkarko
5. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
6. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor Shkarko
7. Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
8. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
9. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të UGJ-së Shkarko
10. Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Filologjisë Shkarko
11. Rregullore e studimeve themelore te Fakultetit të Edukimit Shkarko
12. Kodi i etikës Shkarko
13. Rregulloren per unifikimin e te ardhurave personale për personelin administrativ të UGJ-së Shkarko
14. Rregullore e studimeve themelore te fakultetit të Mjekësisë Shkarko
15. Rregullore për punën e Këshillit Drejtues të Universitetit "Fehmi Agani" Gjakovë Shkarko
16. Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
17. Rregullore mbi punën e Senatit të Universitetit Publik të Gjakovës Shkarko
18. Rregullorja për të Ardhura Personale të personelit akademik, shtesat për funksione, honoraret dhe komisionet e përhershme në UGJFA Shkarko
19. Rregullore për kompensimin e Komisioneve që themelohen në nivel të UGJFA-së Shkarko
20. Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës Shkarko
21. Rregullore për përcaktimin e kritereve të studimeve Master Shkarko
22. Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
23. Rregullore e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
24. Rregullore për Ndërkombëtarizim dhe Mobilitet Shkarko
25. Rregullore për Procedurat Përzgjedhëse lidhur me Emërimin,Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik në UGJFA Shkarko
26. Rregullore për Veprimtarinë Kërkimore - Shkencore Shkarko
27. Rregullore e pronësisë intelektuale në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani” Shkarko
27. Rregullat dhe Procedurat për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA Shkarko
28. Rregullore e Bibliotekës së UGJFA-së Shkarko
29. Rregullore për Universitetin Veror Ndërkombëtar Shkarko
30. Rregullore për themelimin e Komisionit Këshillëdhënës për çështje statutare dhe Mbikëqyrjen e Zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UGJFA Shkarko
31. Rregullore Për Shtëpinë Botuese Shkarko
32. Rregullore për Studimin e Doktoraturës Shkarko
33. Rregullore për Themelimin dhe Parimet e Trupës Këshillëdhënëse të Njësive Akademike të UGJFA Shkarko
34. Rregullore e Procedurave Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm në UGJFA Shkarko
35. Rregullore e Punës së Këshillit të Etikës të UGJFA Shkarko
36. Rregullore për punën e Qendrës për Zhvillimin e Karrierës në UGJFA Shkarko
37. Rregullore e Komisionit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Planit Strategjik të UGJFA Shkarko
38. Rregullore për angazhimin e studenteve në punë praktike në Administratën e UGJFA Shkarko
39. Rregullore për zgjedhjet e studentëve në Universitetin "Fehmi Agani" Shkarko
40. Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
41. Rregullore për Mobilitet Akademik të Studentëve në UGJFA Shkarko
42. Rregullore mbi Ombudsmanin e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
43. Rregullore për ndarjen e bursave në UGJFA Shkarko
44. Kodi i Etikës për Personelin Administrativ në UGJFA Shkarko
45. Rregullore mbi parimet dhe strukturen e punës së Qendrës Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie në UGJFA Shkarko
46. Rregullore mbi Punën e Parlamentit dhe Këshillave të Studentëve në UGJFA Shkarko
47. Rregullore për Publikimet e UGJFA-së Shkarko
48. Rregullore për përdorimin e telefonave (fiks dhe mobil) në UGJFA Shkarko
49. Rregullore për funksionalizimin e Qendrës Universitare për këshillime Psiko-Sociale Shkarko
50. Rregullore për Sistemin Tutorial të Universitetit "Fehmi Agani " në Gjakovë Shkarko
51. Rregullore mbi Procedurën dhe Masat Disiplinore ndaj Personelit Akademik Shkarko
52. Rregullore për Procedurën dhe Masat Disiplinore ndaj Studentëve Shkarko
53. Rregullore për Universitetin Ndërkombëtar Veror Shkarko
tp-bottom