Zyra për Burime Njerëzore

Funksioni i zyrës për burime njerëzore është:

• Mban librin amë të personelit të punësuar;

• Mban të dhënat dhe dokumentacionin për çdo individ të personelit të UGJFA – së në bazë të Ligjit dhe akteve të Universitetit;

• Lëshon vërtetime dhe dokumente tjera lidhur me statusin e personelit;

• Përpilon raporte të ndryshme statistikore lidhur me personelin për nevoja të Universitetit;

• Sipas nevojës përgatitë kontratat e punës për personelin administrativ, profesional dhe teknik të Universitetit;

• Sipas nevojës përgatitë kontratat mbi veprën sipas udhëzimeve të rektorit dhe sekretarit të përgjithshëm;

• Sipas nevojës përgatit kontrata mbi veprën sipas udhëzimeve të rektorit dhe sekretarit të përgjithshëm i Universitetit;

• Kryen të gjitha punët lidhur me zhvillimin dhe mbajtjen e procedurave të rekrutimit;

• Procedon pensionimin dhe koordinimin me udhëheqësin e sektorit për pranim dhe zhvillim të personelit procedon çështje disiplinore.


rektori

Nurije Halili

Zyrtare për burime njerëzore

mob

+383 (0) 38 200 20 831

cv