Zyra e Sigurimit të Cilësisë

Zyra për Cilësi është strukturë e pavarur e cila mbikëqyret nga Komisioni i Senatit për Cilësi dhe i përgjigjet prorektorit për Mësim. Parimet mbi të cilat mbështetet sigurimi i cilësisë kanë të bëjnë me përfshirjen e të gjitha palëve të interesit brenda dhe jashtë institucionit. Parimet mbi të cilat mbështetet janë:
  • Sigurimi dhe avancimi i cilësisë është pjesë e strategjisë së universitetit për të ofruar mësimdhënie, mësimnxënie dhe hulumtim të nivelit te lartë.
  • Sigurimi i cilësisë është gjithëpërfshirës.
  • Sigurimi i cilësisë përfshin të gjitha palët e interesit brenda dhe jashtë universitetit.
  • Sigurimi i cilësisë është i dizajnuar që të plotësojë aprovimin e brendshëm dhe të jashtëm si dhe procesin e akreditimit.
  • Praktikat e sigurimit të cilësisë duhet të jenë të dokumentuara, monitoruara, rishikuara dhe i nënshtrohen procesit të vlerësimit.
  • Sigurimi i cilësisë është i dizajnuar për të rritur besimin institucional dhe publik në standardet akademike të institucionit.
  • Sigurimi i cilësisë është proces i cili lehtësohet dhe mbështetet nga ana e strukturave udhëheqëse të institucionit.
Në këtë zyrë punon:

Daut Islami
Udhëheqës i Zyrës për Sigurim të Cilësisë
Kaltrina Duraku
Konsulente
Laureta Rexha
Konsulente
tp-bottom