Zyra për Çështje Akademike

Kjo zyrë i kryen të gjitha punët administrative dhe profesionale që kanë të bëjnë me personelin akademik për të gjitha njësitë akademike të Univesitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" duke përfshi:

  • Sistemon referatet e komisioneve recensuese për zgjedhjen e personelit akademik në Buletine;
  • Përgatitë pasqyrën vjetore të planeve mësimore dhe të personelit akademik të UGJFA-së;
  • Përgatitë materialet për mbledhjet e Komisionit të studimeve dhe për mbledhjet e Komisionit për ankesa dhe parashtresa;
  • Përgatit – harton kontrata për personelin akademik të rregullt, si dhe kontrata mbi normë dhe honorar për personelin akademik;
  • Mban statistika për kalueshmërinë e studentëve në afate provimesh dhe përgatit raport të veçantë për Senat;
  • Sistemon, i mirëmban, i verifikon dhe i freskon me dokumentacion përkatës dosjet e personelit akademik;
  • Përgatitë pasqyra të personelit akademik në marrëdhënie të rregullt pune, për çdo vit Akademik.

 

Në këtë zyrë punon:
 

 

Abedin Sadrija
Udhëheqës i Zyrës për Çështje Akademike
Donika Xharra
Zyrtare për Diploma
tp-bottom