Zyra për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte

Zyra për bashkëpunimi ndërkombëtar dhe projekte është një strukture e ngritur brenda Universiteti i Gjakovës “FEHMI AGANI, e cila do të bashkëpunojë me një game të gjerë partnerësh në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Prandaj Universiteti i Gjakovës “FEHMI AGANI, me qëllim të krijimit të mundësive më të mëdha për studentët dhe stafin akademik, është duke i kushtuar përparësi të madhe intensifikimit të bashkëpunimit ndërkombëtar, aktiviteteve të karakterit ndërkombëtar, si dhe iniciativave të lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit për shkëmbimin e studentëve dhe të stafit akademik, pjesëmarrjes intensive në programet e Bashkimit Evropian, si dhe bashkëpunimit me institucionet e shteteve evropiane dhe më gjerë.

Në këtë zyrë punon:

Freskina Mula
Zyrtare për Zhvillim të Karrierës
tp-bottom