Zyra e Financave

Zyra e financave të Universitetit të Gjakovïës "Fehmi Agani" kryen të gjitha punët rreth financave dhe kontabilitetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj zyre janë:

  • Është përgjegëse për rishikimin e dokumentacionit për shpenzimin e buxhetit,
  • I ekzekuton të gjitha pagesat e UGJFA-së për të gjitha kategoritë ekonomike të buxhetit,
  • E përcjell pagesën e pagave të personelit akademik dhe administrativ dhe sigurohet qën ato të jenë në harmoni me kontratat në fuqi,
  • I përcjell të gjitha të hyrat e krijuara në UGJFA 
  • Raporton tek menaxhmenti dhe Këshilli Drejtues i UGJFA-së për të gjitha kategoritë e shpenzimeve të buxhetit në mënyrë periodike,
  • Bën barazimin e shpenzimeve të UGJFA-së mujore, tremujore dhe vjetore me MF (Thesarin),
  • Në bashkëpunim me menaxhmentin e UGJFA-së bën planifikimin e buxhetit për vitin vijues.

    Në këtë zyrë punojnë:
Arbëresha Morina
Zyrtare Certifikuese
Arta Kaqi
Zyrtare për zotime dhe buxhet
Qëndresa Bardhoshi
Zyrtare për paga dhe meditje
Rina Rudi Xhiha
Udhëheqëse e Divizionit për Buxhet dhe Financa
tp-bottom