Zyra e Prokurimit

Funksioni i zyrës së prokurimit është të bëjë:

  • Planifikimet paraprake për vitin fiskal
  • Vlera, lloji dhe kushtet e kontratave publike
  • Specifikimet dhe llojet e blerjeve, kryerjes së shërbimeve
  • Përcaktimi i kushteve përmbajtjesore të kontratave publike
  • Inicimi i aktiviteteve të prokurimit (shpalljet, mbledhja, hapja dhe vlerësimi I ofertave)
  • Ushtrimi i aktivitetit të prokurimit në mënyrë transparente, pa diskriminim dhe duke ruajtur sekretet afariste

 

Në këtë zyrë punon:

Gani Veseli
Udhëheqës i zyrës së prokurorimit
+383 (0) 38 200 20 816
tp-bottom