Zyra e Financave


Zyra e financave të Universitetit të Gjakovïës "Fehmi Agani" kryen të gjitha punët rreth financave dhe kontabilitetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj zyre janë:
Është përgjegëse për rishikimin e dokumentacionit për shpenzimin e buxhetit,
I ekzekuton të gjitha pagesat e UGJFA-së për të gjitha kategoritë ekonomike të buxhetit,
E përcjell pagesën e pagave të personelit akademik dhe administrativ dhe sigurohet qën ato të jenë në harmoni me kontratat në fuqi,
I përcjell të gjitha të hyrat e krijuara në UGJFA 
Raporton tek menaxhmenti dhe Këshilli Drejtues i UGJFA-së për të gjitha kategoritë e shpenzimeve të buxhetit në mënyrë periodike,
Bën barazimin e shpenzimeve të UGJFA-së mujore, tremujore dhe vjetore me MF (Thesarin),
Në bashkëpunim me menaxhmentin e UGJFA-së bën planifikimin e buxhetit për vitin vijues.

Në këtë zyrë punojnë:

rektori

Arta Kaqi

Zyrtare për zotime dhe buxhet

mob

+383 (0) 38 200 20 825

cv
rektori

Qëndresa Bardhoshi

Zyrtare për paga dhe meditje

mob

+383 (0) 38 200 20 823

cv
rektori

Rina Rudi Xhiha

Zyrtare për financa

mob

+383 (0) 38 200 20 827

cv