Drive

Drive

Projekti DRIVE: Punëtori trajnuese për mentorimin e studentëve të hulumtimit

Me datat 07 dhe 14-15 Dhjetor 2020 do të mbahet një seminar trajnimi mbi mentorimin e studentëve të hulumtimit në kuadër të Projektit DRIVE.
Objektivi i seminarit është identifikimi i boshllëqeve të kompetencave të nevojshme për mentorimin e studentëve Master dhe PhD; lehtësimin e proceseve të mentorimit dhe transferimit të njohurive duke prezantuar dhe diskutuar studimet e rasteve të mentorimit në jetën reale të Universiteteve partnere të BE-së. Ky trajnim krijon kornizën themelore për zhvillimin e "Udhëzimeve për mentorimin e kërkimit" dhe përshtatjen e tyre për të gjitha universitetet partnere.

Trajnimi mbahet në formë dixhitale (të gjithë pjesëmarrësit marrin pjesë në seanca online, duke kombinuar mënyra asinkrone dhe sinkrone).
Ditët e trajnimit janë ndarë për të siguruar vazhdimësi dhe transferim efikas të rezultateve të trajnimit. Trajnimi përfshin prezantime dhe diskutime në grupe të vogla (një grup i secilit universitet të vetëm).

Trajnimi fillon me një analizë të boshllëkut (Punëtoria dita 1) për të identifikuar praktikat aktuale të mentorimit në universitetet partnere dhe mangësitë e tyre (kompetencat, burimet, etj.). Në ditën e dytë dhe të tretë, do të prezantohen rastet studimore në POLIMI dhe AAU dhe do të identifikohet përshtatja e mundshme e praktikave të mentorimit të ofruara nga universitetet partnere (Punëtoria dita 2 dhe 3).

Aktivitetet e trajnimit do të duhet të përfundojnë me një vetë-ekzaminim të thellë të praktikave dhe proceseve ekzistuese të mentorimit në Universitetet partnere, të cilat do të formojnë kornizën themelore për zhvillimin e "Udhëzimeve për mentorimin e hulumtimit". 
Rezultatet e trajnimit, përfshirë analizën e boshllëqeve, duhet t'i paraqiten koordinatorit të projektit që në këtë projekt është Universiteti POLIS nga Tirana. 

Nga Universiteti ynë n’a paraqesin: Prof. Assoc. Dr. Antigona Dervishaj Ukehaxhaj, Prof. Asocc. Dr. Dardan Koçinaj, Prof. Asocc. Dr. Behxhet Gaxhiqi, Prof. Ass. Dr. Laura Naka, Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj, Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu mbështetur nga Zyra e Bashkëpunimit dhe Projektit Ndërkombëtar që përbëhet nga Rolanda Mula dhe Denis Spahija.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhvillimi i Kapaciteteve Kërkimore dhe Inovacionit në Shqipëri dhe Kosovë – DRIVE (Developing Research and Innovation Capacities in Albania and Kosovo)

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të kontribuojë në zhvillimin e aftësive kërkimore dhe inovacionit të IAL-ve në Shqipëri dhe Kosovë duke rritur aftësitë e tyre institucionale, aftësitë e personelit dhe rrjetëzimin.

Në mënyrë të veçantë, projekti synon të:

  • Përmirësoi aftësitë e mësimdhënësve dhe metodologjitë e tyre në mënyrë që ata të aftësojnë në mënyrë efektive studentët (nivelin bachelor dhe më lartë) me aftësitë për të kryer hulumtime të pavarura;

  • Rritja e aftësive të mentorëve për të udhëhequr në mënyrë efektive studentët në veprimtarinë e tyre kërkimore;

  • Përmirësimi i aftësive kërkimore të stafit akademik dhe menaxherial përmes vizitave studimore dhe trajnimeve të përshtatura;

  • Forcimi i kapaciteteve menaxheriale për aktivitete kërkimore dhe inovacione në nivelin institucional, duke vendosur ose forcuar strukturat e përkushtuara të kërkimit dhe inovacionit;

  • Promovimi i përsosmërisë dhe inovacionit të kërkimit duke zhvilluar një rrjet që lehtëson ndërdisiplinaritetin dhe bashkëpunimin midis aktorëve vendorë dhe ndërkombëtarë.

Këto objektiva janë hartuar për të adresuar drejtpërdrejt nevojat e identifikuara në propozim, përkatësisht:

  • Nevoja për të përmirësuar kapacitetet e IAL-ve për kërkime dhe inovacion;

  • Nevoja për të nxitur lidhjet dhe bashkëpunimin midis akterëve në ekosistemin e inovacionit.

Respektivisht, nevoja e parë korrespondon me objektivat specifikë 1-4 të cilat konsistojnë në zhvillimin e kapaciteteve për kërkime të grupeve të synuara brenda institucioneve të arsimit të lartë, ndërsa objektivi specifik 5 korrespondon me nevojën e identifikuar për të forcuar bashkëpunimin midis institucioneve të arsimit të lartë me entitetet e tjera si bizneset dhe partnerët vendas dhe ndërkombëtarë.

Objektivat shërbejnë gjithashtu si bazë për të identifikuar grupet e synuara që kërkojnë veprime për ndërtimin e kapaciteteve. Prandaj, grupi i aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin e kapaciteteve siç janë trajnimet, vizitat studimore, strukturat e reja, hartimi i udhëzimeve, etj., Grupohen në pako pune që përqendrohen përkatësisht në grupet e synuara të identifikuara brenda institucionit. Ndërsa në përgjigje të nevojës së dytë, do të krijohet një rrjet ndërmjet studiuesve, institucioneve dhe aktorëve të tjerë në nivel vendi dhe rajoni.

Jo vetëm shtrirja e kujdesshme midis objektivave të projektit, grupeve të synuara dhe aktiviteteve të projektit, por edhe angazhimi direkt që IAL-të zbatuese kanë për stafin e tyre dhe kohën dhe burimet e dedikuara që ata i ndanë për projektin, bëjnë një fizibilitet të lartë të objektivave të projektit.

1.    Universiteti POLIS;

2.    Universiteti Europian i Tiranës;

3.    Universiteti Politeknik i Tiranës;

4.    Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”;

5.    Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”;

6.    Kolegji Universum;

7.    Universiteti Teknologjik i Hamburgut, Gjermani

8.    Universiteti Politeknik i Milanos, Itali

9.    Universiteti Aalborg, Danimark

https://driveproject-eu.com/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sot u shënua dita e parë e punëtorisë “Punëtoria trajnuese për metodologjitë e mësimdhënies”

 Sot u shënua dita e parë e punëtorisë “Punëtoria trajnuese për metodologjitë e mësimdhënies” paraprirëse e tri ditëve të planifikuara të mbahen. Punëtori kjo e zhvilluat në kuadër të projektit Erasmus+  të quajtur “DRIVE- Developing Research and Innovation Capacities in Albania and Kosovo.”
 Punëtoria filloi  sipas axhendës në orën 9:00 dhe pjesëmarrës në të janë mësimdhënës nga: Universiteti POLIS;  Universiteti Europian i    Tiranës;  Universiteti Politeknik i Tiranës;  Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”;   Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”; Kolegji Universum ndërsa online me këshillat e tyre janë partnerët nga universitetet e BE-së:  Universiteti Teknologjik i Hamburgut, Gjermani;  Universiteti Politeknik i Milanos, Itali; Universiteti Aalborg, Danimarkë. Po zhvillohen sesione online nga këta të fundit, me shumë interaktivitet nga të dy palët.
 Axhenda e ditës përfundon në orën 16:30.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Letër Informuese

https://www.youtube.com/watch?v=MEKKINtCpM8

Manual për Menaxhimin e Projekteve CBHE

Plani për Barazi Gjinore

Kodi i Sjelljes Kërkimore dhe Etika e Kërkimit

Udhërrëfyes për rrjetin kërkimor dhe kalendari i aktiviteteve

Rregullorja SMKI

tp-bottom