Dokumente

Newsletter #2

Newsletter #1

-----------------------------------------------------------------------------

Vendimi për themelimin e Qendrës për Zhvillimin e Karrierës

Rregullore për punën e Qendrës për Zhvillimin e Karrierës

Udhëzuesi për Zhvillim të Karrierës

Rregullore për angazhimin e praktikantëve në punë praktike në Administratën e UFAGJ-së

Doracaku për studentë

Manuali për punën praktike

 

Shtojcat:

Shtojca 1: Fletore e punës – Fakulteti i Mjekësisë

Shtojca 2: Flet-vlerësimin i praktikës për studentët e Fakultetit të Edukimit

Shtojca 3: Flet-vlerësimin i praktikës për studentët e Fakultetit të Filologjisë

 

tp-bottom