Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe projektet

Në përmbushje të misionit të tij, Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, vë theksin tek bashkëpunimi ndërkombëtar në funksion të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor duke nxitur bashkëpunimin me universitete dhe partnerë të tjerë kudo në botë. Qasja ndërkombëtare e universitetit përfshin dhe harmonizon aspekte të ndryshme të jetës universitare: mësimdhënien, kërkimin dhe administrimin. Në këtë kuadër, UFAGJ është i përkushtuar për t’i dhënë një përmasë dhe prani ndërkombëtare kërkimit që zhvillohet në universitet, botimeve që realizohen nga universiteti dhe nga stafi akademik brenda dhe jashtë përmes kërkimeve shkencore, shkëmbimit të studentëve, stafit akademik dhe administrativ me universitete partnere, si dhe krijimit dhe forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar.

Synimi strategjik i Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” është zhvillimi dhe përmirësimi i të gjitha formave të bashkëpunimit ndërkombëtar, në funksion të mobilitetit të studentëve dhe stafit, duke vazhduar me programe studimi të përbashkëta të të gjitha niveleve, kërkimeve shkencore dhe përfshirja në programet dhe projektet evropiane.

Fokusi i punës së drejtorisë Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Projektet orientohet kryesisht drejt programeve të Bashkimit Europian për Kërkim dhe Zhvillim si: Horizon 2020; Erasmus +; European Programme for Science and Technology (COST); Rrjeti Euraxess por edhe ndaj programe të tjera ndër/kombëtare për kërkim dhe zhvillim si Regional Research Promotion Programme (RRPP), etj.

Duke i ndjekur këtë prioritet dhe Deklaratën e Politikave të Erasmus, Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” edhe pse nuk është pjesë e saj, ka miratuar Politikën Arsimore Evropiane të përpunuar në pjesën e Procesit të Bolonjës dhe ka shprehur gatishmërinë për të bërë ndryshimet që të çojnë në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë – EHEA.

Në këtë frymë në kuadër të Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe projekteve në UFAGJ janë të themeluara:

Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar është një strukture e ngritur brenda Universiteti i Gjakovës “FEHMI AGANI, e cila do të bashkëpunojë me një game të gjerë partnerësh në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Prandaj Universiteti i Gjakovës “FEHMI AGANI, me qëllim të krijimit të mundësive më të mëdha për studentët dhe stafin akademik, është duke i kushtuar përparësi të madhe intensifikimit të bashkëpunimit ndërkombëtar, aktiviteteve të karakterit ndërkombëtar, si dhe iniciativave të lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit për shkëmbimin e studentëve dhe të stafit akademik, pjesëmarrjes intensive në programet e Bashkimit Evropian, si dhe bashkëpunimit me institucionet e shteteve evropiane dhe më gjerë.

Zyra për Menaxhimin e Projekteve është themeluar pasi që UFAGJ synon përfshirjen në sa më shumë projekte zhvilluese akademike e shkencore në kuadrin e projekteve evropiane të arsimit të lartë, projekte që mbi të gjitha argëtojnë zhvillimin e stafit akademik, mobilitetin e mësimdhënësve dhe studentëve, aplikimin e standardeve evropiane të cilësisë, organizimin e konferencave shkencore të përbashkëta, transferimin dhe adaptimin e metodave pedagogjike nga autorë të njohur ndërkombëtarisht, pajisjen e mjediseve mësimore dhe laboratoreve, etj.

Zyra për Zhvillim të Karrierës dhe Alumni ka në fokus integrimin e studentëve të diplomuar në tregun e punës dhe zhvillimin e tyre në karrierë. Merret me mbarëvajtjen profesionale të individëve që kanë kryer studimet në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani” dhe ndërlidhjen e tyre. Përmes takimeve dhe aktiviteteve të ndryshme që do të zhvillojë ZZHKA do të përkrahen studentët në transmetimin e ideve, nismave, inovacionit dhe bashkëpunimeve mes njëri-tjetrit, gjë që do t'i ndihmojë ata që të përballen me sfidat e tregut të punës. ZZHKA ofron mundësi të shumta që ish studentët të promovohen si: prezantimi i punës para të diplomuarve të tjerë dhe studentëve të UFAGJ-së, të jenë pjesë aktive e jetës sociale, edukative dhe kulturore, të kenë mundësi për të shkëmbyer informacione rreth mundësive për zhvillimin e karrierës etj. Nëpërmjet tyre do të mundohemi që t’i analizojmë sfidat tona si UFAGJ. Ata do të marrin përgjigje se cilat janë nevojat e tyre pas diplomimit, dhe në këtë formë të modernizojmë kurrikulat. Zyra për Zhvillim të Karrierës dhe Alumni u formua rreth universitetit dhe përfshinë të diplomuar nga të gjitha grupmoshat.

 

Shënime rreth projekteve

Në të gjithë Universitetin, projektet emocionuese dhe inovative janë bërë të mundur përmes bashkëpunimit me partnerë dhe mbështetës. Sidoqoftë, pjesëmarrja dhe menaxhimi i projekteve është i ri në akademi, por Universiteti "Fehmi Agani" në Gjakovë i jep përparësi pjesëmarrjes në projekte të ndryshme të financuara nga BE, SHBA-te që mbështesin arsimin e lartë dhe me krenari paraqesin më projektet e mëposhtëme:

Programi apo iniciativa

Numri i refrencës

Grant mbajtësi

Titulli i projektit

Projekte në implementim

Erasmus+ CBHEI

610307-EPP-1-2019-AL-EPPKA2-CBE-JP

Universiteti

Polis,
Shqipëri

DRIVE (Develop, Research and InnoVAtion capacitiEs in Albania and Kosovo);

Erasmus+ CBHEI

610000-EPP-1-2019-XK-EPPKA2-CBHE-SP

Kolegji

IBC-M

ResearchCult (Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo);

Erasmus+ CBHEI

609906-EPP-1-2019-XK-EPPKA2-CBHE-JP

University I Prishtinës,

Faculteti I Educimit

QATEK (Towards Quality Oriented System of Initial Teacher Education to Increase Teacher Professionalism in Kosovo);

 

Erasmus+ CBHEI

609786-EPP-1-2019-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Universiteti

“Kadri Zeka”

QUADIC (Quality Development of International Cooperation and Project Management).

Erasmus+ CBHEI

598602-EPP-!-XK-EPPK

Kolegji

Heimerer

SMAHPC (Student-run Multidisciplinary Allied Health Practice Centre)

Ambasada e SHBA-ve

 

Universiteti I Gjakovës

“Fehmi Agani”

"Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve ujore nëntokësore dhe ujit të pijshëm të sigurt në komunën e Gjakovës"

HERAS

 

Universiteti I Gjakovës

“Fehmi Agani”

Ndërhyrja kirurgjike koronare në pacientët me infarkt akut miokardik në popullatën e Kosovës

Karitasi Zvicrran

 

Universiteti I Gjakovës

“Fehmi Agani”

Vendosja e standardeve parashkollore të cilësisë së lartë duke përforcuar arsimin, shkencën dhe ekonominë – SHPRESË

Projektet tashmë të përfunduara

Erasmus+ CBHEI

573733-EPP-1-2016-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Universiteti Metropolia

SOCRE -Developing Social Rehabilitation through Education

Erasmus+ CBHEI

561695-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2- CBHE-JP

Universiteti

Stafordshire

EUFORIA – Entrepreneurial Universities for Industry Alliances

HERAS

 

Universiteti

“Kadri Zeka”

Ngritja e Kapaciteteve në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Shkrimi i Projekteve

HERAS

 

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”

Themelimi i ndërveprimit efektiv të institucionalizuar në mes Universitetit dhe Alumni - një koncept për Kosovën dhe / ose Universitetin e Gjakovës

HERAS

 

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”

Ndalimi i Sarkopenias dhe Ndikimi i Faktorëve Gjenetikë

 

Shënime rreth projekteve që kemi aplikuar

Në vijim gjeni shënime rreth projekteve që kemi aplikuar në këtë thirrje:

Programi

Titulli

Grant mbajtësi

ERASMUS+ CBHEI

“Boosting Experiential Learning through Virtual Reality in Health Studies”

Universiteti i Gjakovës

“Fehmi Agani”,

Republika e Kosovës
 

ERASMUS+ CBHEI

“UNIVERSITIES' SUSTAINABLE AND PRACTICAL ENTREPRENEURSHIP TRAINING- U-SAPET”
 

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, Turqi

ERASMUS+ Structural Project

 

“Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities (STAND)”

Kolegji IBC-M

Republika e Kosovës

ERASMUS+ CBHEI

“BUILDING CAPACITY THROUGH SOCIAL INNOVATION TOWARDS IMPROVING AND SUSTAINING HEALTH AND WELL-BEING IN COMMUNITIES – SUSWELL”

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN STICHTING,
Hollandë

ERASMUS+ CBHEI

 

“Client-centered Interdisciplinary Social Service Education and Entrepreneurship / CISE”

Kolegji “Haimerer”,

Kosovë

ERASMUS+ CBHEI

 

Deploying innovation hub to support the Balkan Industrial Revolution 4.0 - HuBIR4.0

HARAKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS,

Greqi

ERASMUS+ CBHEI

 

RAPID-Rapid Product Innovation and Development

Kolegji Universum

AUF call COVID-19

 

ISKRAEC-19 - Informimi sensibilizues i komunitetit Rome, Ashkali dhe Egjiptian rreth COVID-19

Universiteti i Gjakovës

“Fehmi Agani”

AUF call COVID-19

 

Mbrojtja dhe parandalmi i përhapjes së COVID 19 si dhe trajtimi psikologjik i viktimave të dhunës në familje gjatë pandemisë COVID- 19 (me theks të vecantë tek gratë e Shtëpive së Sigruta në Gjakovë dhe Pejë.

Universiteti i Gjakovës

“Fehmi Agani”

AUF call COVID-19

 

Komuniteti Rom i Kosovës kundër Covid-19: Shërbimet Shëndetësore gjatë Pandemisë te Komuniteti Rom

Universiteti i Gjakovës

“Fehmi Agani”

----------------------------------------------------------------

Stafi

Freskina Mula - Zyrtare në Qendren për Zhvillim të Karrierës

Email: [email protected]

 

 

tp-bottom