Sigurimi i cilësisë

Në kuadër të Universitetit është themeluar “Zyra për Sigurimin e Cilësisë”, që funksionon në bazë të Organogramit të UGJFA-së, Statutit, Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës dhe “Rregullores së sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UGJFA” e që detyrë ka  sigurimin e brendshëm të cilësisë me qëllim të përafrimit me standardet e ENQA-s për sigurimin e cilësisë dhe vlerësimit. 

Zyra për Sigurimin e cilësisë, është strukturë e pavarur, nën ombrellën e Komisionit  Qendrore të Sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në Universitet. Parim kryesor i punës së kësaj Zyre është gjithë përfshirja e palëve të interesit si brenda ashtu edhe jashtë Institucionit në ketë sferë. 

Procesi i sigurimit të cilësisë ka për objektiv që:

• Të sigurojë nivel cilësor institucional

• Të sigurojë nivel cilësor në programet e studimit

• Të sigurojë nivel cilësor në mësimdhënie -  mësimnxënie

• Të sigurojë nivel cilësor në hulumtim

• Sigurimit të cilësisë së literaturës, bibliotekës dhe burimeve të informacionit;

• Sigurimit të cilësisë së infrastrukturës dhe pajisjeve;

• Përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë

• Sigurim funksional të procedurave dhe mekanizmave të cilësisë
 

Akreditimi

Akreditimi është një procedurë formale dhe transparente e kontrollimit të cilësisë, gjatë së cilës një organ i pavarur vërteton në bazë të standardeve të definuar, ndërkombëtarisht të njohura, nëse institucionet e arsimit te larte përkatësisht programet e studimeve i përmbushin kërkesat minimale të cilësisë.

Universitetit i Gjakovës është Institucion Publik i Arsimit të Lartë i themeluar nga Institucionet kompetente të Republikës së Kosovës, me të gjitha të drejtat e garantuara me Ligjin për arsimin e lartë që ofrojë studime akademike bachelor, master dhe doktoraturë. Vendimi për themelim është nxjerr nga Qeveria e Kosovës.

 Deri më tani UGJFA ka kaluar në dy procese të akreditimit institucional:

• Akreditimi i dytë institucional: 01. Tetor. 2014 – 30. Shtator. 2017 – (3 vjeçar)

• Akreditimi i tretë institucional: 01. Tetor. 2017 – 30. Shtator. 2020 – (3 vjeçar)


Deri më tani UGJFA ka kaluar në këto procese të akreditimit të programeve: 

• Gjuhë Shqipe / BA (180 ECTS) 

• Letërsi Shqipe / BA (180 ECTS) 

• Edukim Parashkollor/BA (240 ECTS) 

• Edukim Fillor/BA (240 ECTS) 

• Infermieri/BA (180 ECTS) 

• Mami/BA (180 ECTS)

• Gjuhe dhe Letërsi Angleze/BL(240 ECTS) 

 

Deri më tani UGJFA ka kaluar në këto procese të ri akreditimit të programeve:

• Edukim Parashkollor/BA (240 ECTS) 

• Edukim Fillor/BA  (240 ECTS) 

• Infermieri/BA (180 ECTS)

• Mami/BA (180 ECTS) 

 

tp-bottom