QATEK

QATEK

Filloj impelmentimi i projektit QATEK me Mësimdhënës të Fakulteteve të Edukimit

 

Mbahet takimi i parë për implementimin e projektit  ‘Drejt një sistemi të orientuar për cilësi të arsimit fillestar për të rritur profesionalizmin e mësuesve në Kosovë- QATEK’.

Takimin e udhehoqi Prof. Blerim Saqipi, kordinator i projektit, nga fakulteti i Edukimit të Universitetit të Prishtinës ‘Hasan Prishtina’. Pjesmarrës të tjerë ishin stafi akademik nga Fakultetet e Edukimit të Universitetit të Gjakovës ‘Fehmi Agani’ , Universiteti i Gjilanit  dhe Universiteti i Mitrovices.

Nga Universiteti jonë, pjesmarrëse ishte Prorektoria për Çështje Akademike dhe Ngritje të Cilësisë Prof. Vjollca Dibra, nga Fakulteti i Edukimit, Prodekania Prof. Ass. Dr. Laura Naka, dhe mësimdhënës të kësaj njësie akademike.

Në këtë takim u analizua gjendja fillestare në të cilën gjendet zhvillimi i projektit, u ndan disa detyra, por dhe u diskutuan aktivitetet pasuese.

Projekti QATEK mundësohet nga fondet e Bashkimit Evropian të programit ERASMUS +. Në këtë projekt UGJFA-ja është partnere me Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Lubjanës, universitete nga Roma dhe Talini në Estoni.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“Drejt përgatitjes së mësimdhënësve të rinj përmes një sistemi të orientuar në cilësi, me qëllim të ngritjes së profesionalizmit të mësimdhënësve në Kosovë (QATEK)

Projekti synon të përmirësojë cilësinë e hartimit dhe ofrimit të arsimit fillor të arsimtarëve drejt rritjes së profesionalizmit për profesionin e mësimdhënies në Kosovë përmes zbatimit të mekanizmit të sigurimit të cilësisë të frymëzuar nga Evropian që prodhon profesionalizëm të mësuesve të aspiruar nga profesioni mësimor në Kosovë.

Dy konceptet e rëndësishme në këtë projekt janë:

1) mekanizimi i brendshëm i sigurimit të cilësisë në arsimit fillor (përfshirë por jo i kufizuar në rishikimin e programit, monitorimin e organizuar, mbledhjen e informacionit nga studentët për cilësinë e burimeve të mësimdhënies dhe mësimit, rishikimin e cilësisë së shërbimeve studentore, rishikimin e praktikave menaxheriale përfshirë politikat e stafit, rishikimin e hulumtimit veprimtaria etj, dhe

2) zhvillimi i profesionalizmit të mësuesve.

Projekti bën lidhjen që mekanizmi i propozuar i sigurimit të brendshëm të cilësisë duhet të kontribuojë në arritjen e profesionalizmit të dëshiruar në sistemin shkollor.

Aktualisht, praktika e rishikimit për përdorimin e arsimimit të mësimdhënësve në mësimin fillor në Kosovë mund të shikoni në vlerësimet e shërbimit (përmes reagimit të studentëve) për të nuk mund të gjeni gjeneratën e politikave, raportet e vetëvlerësimit (të organizuar si pjesë e procesit të akreditimit) nuk bazohen në të gjithë dhe të tregojë për të gjithë palët e interesuara. Projekti bën bashkimin e politikave zyrtare, praktikave menaxheriale dhe aftësinë e arsimtarëve me shërbimet e kulturës cilësore në edukimin e mësimdhënësve në arsimin fillor në Kosovë.

Mund të themi se qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të prezantojë mekanizma dhe aftësi në institucionet fillestare të arsimit të mësuesve në Kosovë për të zbatuar praktikat e brendshme të sigurimit të cilësisë që çojnë drejt përmirësimit të cilësisë së të diplomuarve që janë të aftë për të çuar përpara reformën në shkollë. Rritja e cilësisë së të diplomuarve në arsimin fillor në Kosovë ka potencialin për të ndikuar në ndryshimet e përhershme në praktikën shkollore të cilat janë pranuar si të nevojshme në sistemin shkollor të Kosovës. Ndryshimi i praktikës së mësuesve për të reflektuar profesionalizmin e ri nënkupton nevojën e zhvillimit të institucioneve të arsimit të mësuesve që janë të orientuar drejt përmirësimit dhe monitorimit të arritjeve të këtyre objektivave për të mbyllur hendekun e rëndësishëm midis realiteteve aktuale të praktikës së mësuesve në shkolla dhe profesionalizmit të kërkuar të mësuesve, siç reflektohet në lokal aktual hartimi i politikave dhe referencat e nivelit evropian.

Qëllimet specifike të këtij projekti janë:

- Zhvillimi i mekanizmave dhe proceseve të brendshme të sigurimit të cilësisë brenda institucioneve fillestare të arsimit të mësuesve në Kosovë, të cilët i përgjigjen treguesve specifikë të cilësisë;

- Zhvillimi i kapaciteteve për menaxhimin e mekanizmave të brendshëm të sigurimit të cilësisë në arsimin e mësuesve, duke përfshirë miratimin e politikës së stafit të ITE dhe politikën e hartimit të lëndëve;

- Zhvillimi i kapaciteteve të profesorëve në ofrimin e cilësisë së mësimdhënies si një nga treguesit në mekanizmin e brendshëm të cilësisë;

- Implementimi i një procesi të sigurimit të plotë të cilësisë për të gjitha fushat përkatëse të arsimit të mësuesve (zbatimi i kursit, rëndësia e programit, programi hulumtues, bashkëpunimi ndërkombëtar, shërbimet studentore, praktikat administrative dhe menaxhuese, etj.) Për të identifikuar një program përmirësimi për institucionet e arsimit të mësuesve në Kosovë.

Partnerët e projektit janë:

Universiteti i Ljublanës;

Universiteti i Tallinit;

Universiteti i Lumsas;

Universiteti i Prishtinës;

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë;

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan dhe i yni,

Universiteri i Gjakovës “Fehmi Agani”

-------------------------------------------------------------

Dokumente:

Implementation Plan of QATEK package instruments 2021-2022

Implementation Plan of QATEK package instruments 2022-2023 - QATEK questionnaires

Summary Report for Employers - QATEK questionnaire

Summary Report of Course evaluation - QATEK questionnaire

Summary report of Pedagogycal Practice in FE UFAGj - QATEK questionnaire

Summary Report of Research -Publications in FE Academic Staff in UFAGj - 2021 - 2022 QATEK form

Summary Report of Research-Publications of FE Academic Staff in UFAGj- 2022 - 2023 - QATEK form

Chapter 6 The role of pedagogical practice

 

tp-bottom