Zyra e Financave


Zyra e financave të Universitetit të Gjakovïës "Fehmi Agani" kryen të gjitha punët rreth financave dhe kontabilitetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj zyre janë:
Është përgjegëse për rishikimin e dokumentacionit për shpenzimin e buxhetit,
I ekzekuton të gjitha pagesat e UGJFA-së për të gjitha kategoritë ekonomike të buxhetit,
E përcjell pagesën e pagave të personelit akademik dhe administrativ dhe sigurohet qën ato të jenë në harmoni me kontratat në fuqi,
I përcjell të gjitha të hyrat e krijuara në UGJFA 
Raporton tek menaxhmenti dhe Këshilli Drejtues i UGJFA-së për të gjitha kategoritë e shpenzimeve të buxhetit në mënyrë periodike,
Bën barazimin e shpenzimeve të UGJFA-së mujore, tremujore dhe vjetore me MF (Thesarin),
Në bashkëpunim me menaxhmentin e UGJFA-së bën planifikimin e buxhetit për vitin vijues.

Në këtë zyrë punojnë:

rektori

Arta Kaqi

Zyrtare për zotime dhe buxhet

mob

038 200 20 825

cv
rektori

Qëndresa Bardhoshi

Zyrtare për paga dhe meditje

mob

038 200 20 823

cv
rektori

Rina Rudi Xhiha

Zyrtare për financa

mob

038 200 20 827

cv