UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI"

   Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani" (UGJFA) do te krijoje kuadro te përgatitur për tregun e punës respektivisht kuadro për arsim,shëndetësi, ekonomi, administrate si dhe fushat e tjera përmes te cilave Kosova por edhe rajoni do të rrisë aftësitë konkurruese, nivelin e arsimit si dhe aspektet e tjera.
    Për ta bërë Kosovën më konkurruese UGJFA do të mbështetet në përparësitë krahasuese që i ka si qendër e edukimit të studentëve në këtë zonë të Kosovës. UGJFA do të udhëheq në ruajtjen e shëndetit, krijimin e kuadrove për cilësi në arsim, përmes metodave bashkëkohore të mësimdhënies, do të rrisë vlerat kulturore dhe artistike të rajonit por edhe më gjerë, dhe do të ngrisim standardet sikundër do të zhvillojmë shkathtësitë dhe dituritë për integrime të mëtejme evropiane. Për të promovuar dijen UGJFA do të jetë atraktivë për studentët e dalluar të cilët jane te interesuar të mësojnë, punojnë dhe hulumtojnë sipas kritereve dhe standardeve ndërkombëtarisht të njohura si dhe koherente me nevojat aktuale globale.

Më gjerësisht


Lajme dhe Ngjarje

Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani"       
Rektorati       
Rr. "Ismail Qemali", p.n.       
50 000 Gjakovë       
Republika e Kosovës       
Tel: 038 200 20 831       
E-mail: [email protected]