Qendra Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie e Universitetit “Fehmi  Agani” Gjakovë nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me SBASHK!

Qendra Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie e Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me SBASHK!

Qendra Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie e Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë 
përfaqësuar nga Koordinatori Prof. Asoc. Dr. Behxhet Gagjiqi, do të bashkëpunojë me 
Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Republikën e Kosovës (SBASHK) i 
përfaqësuar nga kryetari i SKAP Gjakovë Z. Zenun Nimani, me ç’rast nënshkruan Marrëveshjen 
e Bashkëpunimit.
Marrëveshja shërben për çështje me interes reciprok për të dy palët, në të cilën janë specifikuar 
fushat e bashkëpunimit. Të dyja palët pajtohen për të bashkëpunuar në të mirë të tyre, por edhe 
në të mirë të studentëve të UFAGJ – së.
Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (SBASHK) 
është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse, që 
përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit, shkencës dhe 
kulturës, me anëtarësim vullnetar. 
Ky Memorandum ka për qëllim të përcaktoj detyrat e përbashkëta dhe ato të veçanta të 
ndërmarra nga secila palë për të kontribuar në zhvillimin e mëtejmë në mbarëvajtjen e 
trajnimeve, arsimit dhe hulumtimeve në fushën e edukimit, pedagogjisë, mirëqenies dhe 
edukimit në kuadër të Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë dhe më gjerë për të avancuar 
mirëqenien në përgjithësi të kategorive të ndjeshme të shoqërisë. Poashtu, Memorandumi është 
lidhur me vullnet të lirë në mes të dy palëve dhe hynë në fuqi menjëherë pas nënshkrimit nga 
zyrtarët e autorizuar nga SBASHK dhe Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë. Kohëzgjatja 
është 5 vite dhe mund të vazhdoj me nënshkrimin e një marrëveshje të re.

 

Fotot e lajmit

tp-bottom