Mekanizmat e cilësisë


Njësia për sigurimin e cilësisë në nivel të Universiteti në bashkëpunim me njësit në nivel të fakulteti realizojnë anketimin me stafin akademik, administrativ dhe studentë. Njësia për sigurimin e cilësisë vazhdimisht në çdo semestër organizon analiza nëpërmjet pyetësorëve për vlerësimin e studentit për lëndën dhe mësimdhënien.

tp-bottom