Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues i Universitetit është autoriteti kryesor qeverisës i Universitetit, i cili ka përgjegjësi të përgjithshme strategjike për funksionimin efektiv institucional të Universitetit.

Këshilli drejtues është përgjegjës për të gjitha vendimet në lidhje me çështjet financiare (buxheti, personeli, infrastruktura), në mënyrë që të sigurojë kushte të përshtatshme për veprimtarinë e qëndrueshme të Universitetit në përputhje me obligimet e tij.

Anëtarët e Këshillit Drejtues të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Prof.Dr. Luan Ahma
Kryesues i KD

Prof.Asoc.Dr. Mirlinda Batalli
Zëvendëskryesues i KD

Ass. Gentiana Muhaxhiri
Sekretar i KD

Mimoza Kusari - Lila
Anëtar

Prof.Ass.Dr. Besim Muhadri
Anëtar

Ass. Petrit Duraj
Anëtar

Ass. Kushtrim Grezda
Anëtar