Themelimi i ndërveprimit efektiv të institucionalizuar në mes Universitetit dhe Alumni - një koncept për Kosovën dhe / ose Universitetin e Gjakovës

Themelimi i ndërveprimit efektiv të institucionalizuar në mes Universitetit dhe Alumni - një koncept për Kosovën dhe / ose Universitetin e Gjakovës

Themelimi i ndërveprimit efektiv të institucionalizuar në mes Universitetit dhe Alumni - një koncept për Kosovën dhe / ose Universitetin e Gjakovës” është bursë e pas-doc, duke filluar nga shtatori 2018.  Duke pasur parasysh se qëllimi i UGJFA-së është të jetë një model i të nxënit me studentin në qendër, gjithashtu që rezultatet e të nxënit janë pikë kyçe për ngritjen e cilësisë dhe zbatimin e Bolonjës, atëherë me krijimin e njësisë së Alumni, synohet të stimulohen të diplomuarit për të mbajtur në kontakt me universitetin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

tp-bottom