Udhëzues për angazhimin e studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë

Udhëzues për angazhimin e studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në Arsimin e Lartë në Kosovë

Universiteti ”Fehmi Agani” Gjakovë, mbështetë angazhimin e studentëve në qeverisjen dhe menaxhimin e institucionit, duke u bazuar në parimet e Udhëzuesit për Rritjen e Përfshirjes së Studentëve(https://akreditimi.rks-gov.net/wp-content/uploads/2022/05/Udhezues-per-angazhimin-e-studenteve-ne-proceset-e-sigurimit-te-cilesise-al.pdf), i cili është hartuar nga AKA në kuadër të projektit ”Rritja e përfshirjes së studentëve në proceset e sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë” të financuar nga Ambasada Amerikane në Kosovë.

Fotot e lajmit

tp-bottom