Ndërhyrja kirurgjike koronare në pacientët me infarkt akut miokardik në popullatën e Kosovës

Ndërhyrja kirurgjike koronare në pacientët me infarkt akut miokardik në popullatën e Kosovës

Ndërhyrja kirurgjike koronare në pacientët me infarkt akut miokardik në popullatën e Kosovës është bursë e studimeve doktorale e plotë (33 muaj), duke filluar nga Nëntori 2017. Qëllimet e këtij projekti janë të studiojnë trajtimin dhe rezultatet e pacientëve të Sindromit të Koronarisë Akute para fillimit të PCI në Kosovë; e pacientëve ACS pas fillimit të ndërhyrjes koronare perkutale të menjëhershme në Kosovë dhe për të krahasuar efikasitetin e trajtimit modern në krahasim me trajtimin konservativ të sindromeve koronare akute.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti: Intervenimi perkutan koronare në pacientët me infarkt akut të miokardit në popullatën e Kosovës

Qëllimet 

Ky hulumtim synon:

1. Studimi i trajtimit dhe rezultateve të pacientëve me infarkt akut te miokardit  para fillimit të PCI në Kosovë.

2. Studimi i trajtimit dhe rezultateve të pacientëve me infarkt akut te miokardit pas fillimit të ndërhyrjes koronare perkutane (PCI ) në Kosovë. 

3. Të krahasohet efikasiteti i trajtimit modern në krahasim me trajtimin e meparshem konservativ të infarkt akut te miokardit.

4. Gjetja e faktorëve të tjerë që ndikojnë në rezultatet dhe efikasitetin e trajtimit te infarktit akut te miokardit ne Kosovë.

Qëllimet

Studimi i tanishëm ka për qëllim: 1) Studimin e trajtimit dhe rezultateve të pacientëve infarkt akut te miokardit përpara fillimit të PCI (intervenimit perkutan koronare) në Kosovë, 2) Studimi i trajtimit dhe rezultateve të pacientëve me infarkt akut te miokardit pas fillimit të intervenimit koronare perkutan të menjëhershme në Kosovë, 3) Për të krahasuar efikasitetin e trajtimit modern në krahasim me trajtimin konservativ të pacientëve me infarkt akut të miokardit.

Materiale dhe metoda

Ky do të jetë një studim kohort retrospektiv dhe prospektiv. Për qëllimin e studimit, mostrat e gjakut dhe të gjitha të dhënat e nevojshme të mbledhura nga pacientët do të analizohen dhe përpunohen në Universitetin Mjekësor të Vjenës – Kliniken Universitare per sëmundje te brendshme. 

Statistikat: të dhënat do të përpunohen nga parametrat statistikorë dhe do të llogariten në mënyrë të duhur.

Rezultatet dhe Konkluzionet e Pritura

Ky studim do të kontribuojë në marrjen e informacionit mbi rëndësinë dhe efikasitetin e trajtimit modern të sëmundjes se arterieve koronare për popullatën e përgjithshme të Kosovës. Ne presim që efikasiteti i trajtimit te infarktit akut te miokardit permes formës së revaskularizimit mbetet superior ndaj trombolizës së menjëhershme (trajtimit konservativ medikamentoz).

Ne gjithashtu presim që prognoza dhe rezultatet e pacientëve të trajtuar me PCI janë më të favorshme se sa në pacientët që kanë kaluar trajtim konservativ pa PCI në vitet e fundit.

Plani i projektit 

Pacientët 

Studimi duhet të miratohet nga komiteti etik institucional dhe është në përputhje me Deklaratën e Helsinkit duke përfshirë rishikimet e tanishme dhe udhëzimet e Praktikës së Mirë Klinike. Procedurat e ndjekura do të jenë në përputhje me udhëzimet institucionale. Të gjithë pacientët duhet të japin pëlqimin e informuar me shkrim përpara se të bëhen pjesëhen pjesë e studimit.

Për qëllimet e studimit, mostrat e gjakut do të merren nga pacientët e hospitalizuar me sëmundje te arterieve koronare në QKUK - Klinika e Kardiologjisë, ndersa për trajtimin e infarktit akut te miokardit në vitet e fundit të dhënat e pacientëve do të mblidhen nga protokollet e pacientëve.

Të dhënat dhe mostrat e gjakut do të analizohen dhe përpunohen në Universitetin Mjekësor të Vjenës - Kliniken Universitare per sëmundje te brendshme.

 

Fotot e lajmit

tp-bottom