Thirrje për aplikime që synojnë lëvizshmërinë në universitetet italiane të konsorciumit COMMO COMMO VII - ERASMUS + KA171 (Projekti nr. 2022-1-IT02-KA171-HED-000077240)

Thirrje për aplikime që synojnë lëvizshmërinë në universitetet italiane të konsorciumit COMMO COMMO VII - ERASMUS + KA171 (Projekti nr. 2022-1-IT02-KA171-HED-000077240)

Ju njoftojmë që tashmë është hapur thirrja për grantet e mobilitetit që synojnë universitetet italiane dhe ato të vendeve partnere Programi Evropian COMMO VII - ERASMUS + KA171 (Projekti nr. 2022-1-IT02-KA171-HED-000077240).

Për vitin akademik 2023/2024, Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë si pjesë e konsorciumit COMMO, i koordinuar nga UNIMED – Unioni i Universiteteve Mesdhetare, programi Erasmus+ ofron mundësinë për të kryer shkëmbime mobiliteti (lëvizshmëri) me universitetet anëtare italiane që kanë shprehur interesimin e tyre për të marrë pjesë në aktivitetet për edicionin e shtatë të këtij projekti.

Universitetet italiane të UNIMED pjesë të konsorciumit COMMO që UFAGJ përfiton nga shkëmbimet e lëvizshmërisë janë si më poshtë:

·         Universiteti i Salentos:

o   1 lëvizshmëri për mësimdhënie ose qëllime trajnim (STA/STT);

 

·         Universiteti i Barit:

o   1 lëvizshmëri për mësimdhënie ose qëllime trajnim (STA/STT);

 

·         Universiteti për të Huajt në Peruxhia:

o   1 lëvizshmëri për mësimdhënie ose qëllime trajnim (STA/STT);

 

·         Universiteti i Teramos:

o   1 lëvizshmëri për mësimdhënie ose qëllime trajnim (STA/STT);

o   1 mobilitet për studime (SMS);

 

·         Universiteti Ndërkombëtar i Romës:

o   1 lëvizshmëri për mësimdhënie ose qëllime trajnim (STA/STT);

 

FINANCIMI

Lëvizshmëria për trajnime dhe e mësimdhënies do të kryhet gjatë semestrit të parë ose të dytë vitit akademik 2023/2024 sipas kalendarit akademik të universitetit pritës dhe universitetit vendas. Përsa i përket mobilitetit në hyrje (nga vendet partnere në Itali), shuma e bursës së ofruar si mbështetje individuale është 160 euro në ditë. Kohëzgjatja e lëvizjes është 5 ditë plus 2 ditë udhëtimi.

Lëvizshmëritë për studime do të kryhen në semestrin e parë ose të dytë të vitit akademik 2023/2024 sipas kalendarit akademik të universitetit pritës dhe universitetit vendas.

Përsa i përket mobilitetit në hyrje (nga vendet partnere në Itali), shuma e bursës së ofruar si mbështetje individuale është 850 euro në muaj. Periudha e mobilitetit e parashikuar nga projekti është minimalisht 2 muaj dhe maksimalisht 5 muaj.

Përveç mbështetjes individuale, projekti mbulon shpenzimet e udhëtimit të llogaritura në bazë të distancës midis vendit të nisjes ku ndodhet universiteti i origjinës dhe vendit të destinacionit ku është themeluar universiteti pritës, në përputhje me kalkulatorin e distancës të dhënë nga Programi Erasmus+. Psh. Nëqoftëse distanda është 100-500 km mbështetja është 180.00 euro, kurse 500-2000 km, mbështetja është 275.00 euro (për të kalkuluar ditancën, përdorni: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator ).

 

KUSHTET DHE PROCEDURAT

Stafi dhe studentët kandidatë në momentin e aplikimit do të jenë në detyrë të rregullt dhe do të regjistrohen në një nga universitetet e përfshira.

Pas përzgjedhjes, aplikantët do të kontaktohen nga UNIMED, universiteti dërgues dhe universiteti pritës për informacione të mëtejshme.

Kërkesat duhet të dërgohen në pikat përkatëse të kontaktit deri më 4 qershor 2023, përndryshe ato nuk do të merren parasysh.

Aplikantët do të përzgjidhen deri më 18 qershor 2023. Kalendari akademik i Universiteteve në përgjithësi respekton periudhën e mëposhtme:

Semestri i parë: Tetor 2023 – Shkurt 2024

Semestri i dytë: Mars 2024 – Korrik 2024

Për informacion të detajuar në lidhje me kalendarin akademik dhe ofertën arsimore, ju lutemi referojuni faqes së internetit të çdo universiteti.

 

DOKUMENTACIONI

Dokumentet për paraqitjen e aplikacionit do të dërgohen në adresën e referencës së treguar për lëvizshmërinë për të cilën dëshironi të aplikoni në një skedar të vetëm PDF dhe në rendin:

● Kopje e pasaportës (e vlefshme për udhëtim dhe me afat të paktën 3 muaj nga data e kthimit nga lëvizshmëria);

● Certifikatë ose vetëçertifikim që vërteton njohuritë e gjuhës angleze dhe/ose italiane në varësi të gjuhës së vendit të destinacionit (niveli minimal B2);

● Curriculum Vitae (maksimumi 4 faqe);

● Formulari i aplikimit për çdo lloj mobiliteti (Stafi - STT; Mësimdhënësit- STA dhe Studentët - SMS)

● Mesatarja e provimeve dhe krediteve të fituara (vetëm për studentët);

● Certifikata e regjistrimit në universitet (vetëm për studentët).

Dokumentet e plotësuara dërgohen në emailet:

[email protected]

[email protected]

Cc: [email protected]

Dokumentacioni duhet të specifikojë llojin e mobilitetit (Stafi - STT; Mësuesimdhënsit - STA dhe Studentët - SMS), universitetin dërgues dhe universitetin pritës ku po aplikoni për mobilitet.

 

KRITERET E PËRZGJEDHJES

Procesi i përzgjedhjes do të jetë i drejtë dhe transparent dhe i bazuar në parimet e mosdiskriminimit.

Përzgjedhja në lidhje me lëvizshmërinë për qëllime trajnimi (STT) do të respektojë kriteret e mëposhtme

·         Njohuri të gjuhës angleze (50 pikë);

·         Eksperiencë pune të mëparshme jashtë dhe/ose në zonë (50 pikë);

Përzgjedhja në lidhje me lëvizshmërinë për qëllime mësimore (STA) do të respektojë kriteret e mëposhtme:

·         Njohuri të gjuhës angleze (50 pikë);

·         Publikime dhe çdo përvojë e mëparshme kërkimore/mësimore jashtë dhe/ose në zonë (50 pikë);

Përzgjedhja në lidhje me lëvizshmërinë për qëllime studimi (SMS) do të respektojë kriteret e mëposhtme:

·         Mesatarja e notave (30 pikë dhe minimum 60 ECTS kredi);

·         Numri i krediteve të marra në raport me vitin aktual (30 pikë);

·         Njohuri të gjuhës angleze (40 pikë);

Kandidati/ja i/e përzgjedhur do të kontaktohet për të përcaktuar dokumentacionin e nevojshëm për tu zhvilluar në kuadër të programit dhe do të marrë informacionin e nevojshëm mbi lëvizshmërinë.

Përfituesi merr përsipër të:

·         Të respektohen afatet e përcaktuara nga universitetet dhe UNIMED;

·         Përgatitin dokumentacionin e kërkuar brenda afateve të treguara para, gjatë dhe pas lëvizshmërisë;

·         Zhvilloni aktivitetet e caktuara gjatë periudhës së lëvizshmërisë. Në veçanti, studenti duhet plotësoni të paktën 6 ECTS në universitetin pritës. Përndryshe, studenti duhet të kthejë bursë në tërësinë e saj.

·         Plotësoni periudhën e lëvizshmërisë;

·         Kontaktoni institucionet (ambasadat dhe konsullatat për çdo aplikim për vizë);

·         Keni një vizë të vlefshme (nëse kërkohet) dhe pasaportëme afat te pakten 3 mujor pas kthimit;

Përfituesi gjithashtu ka të drejtë të:

·         Merr informacion dhe mbështetje adekuate para, gjatë dhe pas lëvizjes;

·         Merrni shumën e granteve të mobilitetit sipas orareve të treguara;

·         Të kesh një tutor gjatë periudhës jashtë vendit;

·         Shihni periudhën e lëvizjes jashtë vendit të njohur.

 

Për më shumë info rreth thirrjes së UNIMED shikoni linkun: https://www.uni-med.net/news/commo-vii-studying-teaching-and-training-mobility-opportunities-apply-by-june-4th-2023/

Për më shumë për projektin COMMO, shif linkun: http://www.commo.it/?lang=en

Për më shumë tek thirrja e projektit  COMMO, shif linkun: http://www.commo.it/?p=6512&lang=en

Afati i fundit për aplikim deri më 4 qershor 2023.

Për më shumë detaje, shikoni thirrjen e disponueshme këtu: https://www.uni-med.net/wp-content/uploads/2023/05/COMMO-VII_CALL-FOR-APPLICATIONS-1.pdf

tp-bottom