Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: “Ndikimi i pandemisë COVID -19 në shëndetin e popullatës”

Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: “Ndikimi i pandemisë COVID -19 në shëndetin e popullatës”

NJOFTIM I PARË

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë - Fakulteti i Mjekësisë

Organizon

 

Konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare

 

Tema: “Ndikimi i pandemisë COVID -19 në shëndetin e popullatës”

 

Data: 20 Dhjetor 2022

Vendi: Gjakovë

Abstraktet* dorëzohen përmes emailit: [email protected]

Afati për dorëzimin e abstraktit: 20. 11. 2022 ora 22:00 (CET)

Njoftimi për statusin e abstraktit: 05. 12. 2022.

*Abstrakti në gjuhën Angleze, 250- 300 fjalë, duhet të përmbajë: Titullin; emrin dhe mbiemrin e plotë të autorëve; Institucionin; tekstin e tërë të përbërë nga katër shtylla kryesore (hyrja dhe qëllimi, metodologjia, rezultatet, përfundimi); tre fjalë kyçe. 

tp-bottom