Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + Mobility në PAR UNIVERSITY, Kroaci

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + Mobility në PAR UNIVERSITY, Kroaci

Universiteti ‘Fehmi Agani” në Gjakovë hap thirrjen për aplikim për një burse mobiliteti në PAR UNIVERSITY, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit
Evropian. 

Mësimdhënia duhet të zhvillohet në gjuhën angleze dhe më shumë për programet mësimore të PAR University, shikoni linkun në vijim: https://par.hr/study-programmes/?lang=en
Dokumentet e nevojshme për aplikim për përsonelin akademik:

  1. CV (në gjuhën angleze);
  2. Planin për mësimdhënie (Plani për mësimdhënie për planin akademik është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit, dhe e gjeni të bashkangjitur në këtë email);
  3. Kopje e Pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale) ose Letërnjoftimit;
  4. Certifikata e gjuhes Angleze niveli B2.

Aplikacioni dergohet ne: [email protected][email protected][email protected] 
 

Vetëm aplikacionet e kompletuara dhe në fushat e kërkuara shqyrtohen.
 

Linku deri tek marreveshja:

https://uni-gjk.org/upload/dokumentet/1617347599-IIA_2021_PAR_UGJFA.pdf 
 

Call for applications
 

Mobility flows within the project 2020
 

Application form

 

tp-bottom