Njoftim për studentë rreth mësimit online

Njoftim për studentë rreth mësimit online

Pas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për masat e veçanta për mbrojtje nga pandemia – COVID 19, Universiteti "Fehmi Agani" njofton studentët se është funksionalizuar moduli në SMU për klasën virtuale - mësimin online e cila mundësohet përmes platformës Google Meet.


Studentët për të vijuar mësimin online duhet të ndjekin disa hapa si më poshtë:

1. Duhet të kenë të regjistruar semestrin veror për vitin akademik 2020/2021

2. Duhet të zgjedhin/regjistrojnë lëndët në SMU për semestrin që vijojnë (Regjistrimi i lëndëve bëhet sipas manualit, shiko faqe 9) – SHKARKO “MANUALI I PËRDORIMIT TË SMU”

Vërejtje: Studentët duhet të zgjedhin/regjistrojnë Profesorin e lëndës sipas grupeve të ndara nga fakulteti

3. Duhet të hapin/aktivizojnë emailin zyrtar – SHKARKO “NJOFTIM PËR QASJE NË EMAIL-IN ZYRTAR”

4. Para qasjes në SMU për mësimin online studentët duhet të kujdesen që në pajisjet e tyre (laptop, PC, telefon mobil, tablet etj.) duhet GJITHSESI të kenë të hapur email-in zyrtar. Ndërsa email-at tjerë (privat etj.) duhet të jenë SIGN OUT.

Shënim: Nëse kyçeni përmes telefonit duhet të shkarkoni aplikacionin: Google Meet

5. Duhet të qasen në SMU e tyre dhe tek moduli Mësimi Online duhet të kërkojnë klasën virtuale në lëndën adekuate dhe përmes butonit LIDHU, lidhen në linkun që e ka krijuar mësimdhënësi – SHKARKO “MANUALI PËR STUDENTË - KLASA VIRTUALE”

Shënim: Butoni LIDHU bëhet aktiv në kohën e saktë kur është koha e fillimit të ligjëratës

6. Sipas manualit mund të shkarkojnë materialet mësimore të ngarkuara nga mësimdhënësit

 

Vërejtje: Përmes këtij moduli studentët do të evidentohen se kanë ndjekur ligjërata si dhe profesorët dhe asistentët e lëndëve do të evidentohen se i kanë mbajtur ligjëratat në oraret përkatëse të caktuar nga Universiteti.

tp-bottom