Botimet 2021

   Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2021)

   Autori: Qemal Murati & Frederik Dulaj

   Titulli: Kulturë e gjuhës dhe Kulturë e të shprehurit

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 811.18’27

   ISBN: 978-995-804-14-1

 

 

 

   Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2021)

   Autori: Lulzim Zeneli 

   Titulli: Toksikologjia e metaleve

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 546(075.8)

   ISBN: 978-9951-804-12-7

 

 

 

   Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2021)

   Autori: Fitor Ollomani 

   Titulli: Semantika e figurshmërisë në artin poetik të Ali Podrimjes dhe Din Mehmetit – Studim monografik

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 821.19-09

   ISBN: 978-9951-804-11-0

 

 

 

   Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2021)

   Autori: Besim Muhadri  

   Titulli: Hyrje në teorinë e letërsisë

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 82.01(075.8) 82.085

   ISBN: 978-9951-804-13-4

 

 

 

   Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2021)

   Titulli: kalendari Akademik 2019-2020

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 378.4(496.51-2)

   ISBN: 978-9951-804-07-3

tp-bottom