Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” pjesë e projektit Euforia

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” pjesë e projektit Euforia

Projekti EUFORIA (Entrepreneurial Universities for Industry Alliance -Universitetet Ndërmarrëse për Bashkëpunim me Industrinë) me kohëzgjatje tri-vjeçare, në mes viteve 2015 - 2018. Qëllimi i këtij projekti është krijimi dhe zhvillimi i lidhjeve ndërmjet universiteteve dhe ndërmarrjeve me qëllim të përmirësimit të mësimdhënies dhe mësimnxënjes, përmirësimit të kurrikulave në përshtatje me nevojat e ndërmarrjeve dhe tregut të punë, si dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë financiare të IAL-ve në Kosovë.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti EUFORIA i cili zhvillohet në kuadër të programit Erasmus+ ka për qëllim të krijojë dhe të zhvillojë lidhjet ndërmjet universiteteve dhe ndërmarrjeve për të rritur mësimdhënien dhe mësimnxënien,  për të përmirësuar kurrikulat në përputhje me nevojat e biznesit dhe për të përmirësuar qëndrueshmërinë financiare të IAL-ve në Kosovë.

Menaxherë të ndërmarrjeve do të emërohen në disa universitete si pjesë e komiteteve për bashkëpunim me komunitetin, si zë i sektorit privat për të ndihmuar programet e universiteteve dhe projektimin e studimeve në përputhje me nevojat e ndërmarrjeve dhe të tregut të punës. Universitetet do të dërgojë një numër të pedagogëve të tyre për kompanitë për një periudhë të shkurtër për të vëzhguar funksionimin e kompanisë dhe në konsultim me menaxherët e kompanisë, për të identifikuar sfidat përballimin e tyre.

Pedagogët do të përdorin njohuritë e këtyre kompanive dhe njohuritë që ata kanë fituar për të formuluar studimet e rasteve për lëndët e tyre. Partnerët me përvojë e BE-së do të ndihmojnë pedagogët kosovarë për të shkruar raste studimore të cilat do të përdoren në procesin mësimor.

Përdorimi i rasteve studimore, veçanërisht ato në bazë të kompanive kosovare, është mjaft e pazakontë në Kosovë dhe do të kërkojë një ndryshim në mësimdhënie, mësim dhe strategjinë e vlerësimit. Ajo do të ketë një ndikim të thellë në përvojën e të mësuarit të nxënësve dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës.

Për më shumë informata rreth projektit dhe partnerëve, vizitoni link-un e mëposhtëm:

http://euforia-kosovo.com/

Newsletter No. 1

Aktivitetet

E-Praktika

Newsletter No. 2

 

 

 

tp-bottom