Vendimet e Senatit

Titulli Dokumenti
Vendim për emërimet e personelit akademik në fakultetet e UGJFA - së Shkarko
Vendim për anulimin e vendimit të Senatit nr. prot. 04/418 të datës 01/04/2020 Shkarko
Vendim për të kthyer në rishqyrtimin dhe rivlerësim propozimin e këshillit të Fakultetit të Edukimit Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit për regjistrimin e studentëve në UGJFA për vitin akademik 2020/2021 Shkarko
Vendim për miratimin e transferimit të studentëve në programet e akredituara të UGJFA - së Shkarko
Vendim - mbajtja e provimeve në afatin e shtatorit Shkarko
Vendim për lejimin e transferimit të studentëve nga Institucionet tjera të arsimit të lartë në fakultetet përkatëse të UGJFA Shkarko
Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik të UGJFA -së për vitin 2020 Shkarko
Vendim për ndarjen e çmimit "Din Mehmeti" në UGJFA Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura të punës praktike në Fakultetin e Edukimit dhe të praktikes klinike në Fakultetin e Mjekësisë Shkarko
Vendim për plotësimin e komisioneve për sigurim të cilësisë dhe vlerësimit në nivel të njësive akademike të UGJFA -së Shkarko
Vendim për lejimin e përdorimit të emrit, logos dhe ISBN - së së UGJFA- së Shkarko
Vendim për emërimin e Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj si ushtrues detyre e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim mbi kalendarin e afatit të provimeve për vitin akademik 2019/2020 në UGJFA Shkarko
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura në muajin Prill në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores së studimeve themelore në Fakultetin e Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për miratimin e rregullores së Universitetit Veror Ndërkombëtar Shkarko
Vendim për themelimin e Këshillit të Etikës Shkarko
Vendim për miratimin e manualit të Vlerësimit të Performancës, Cilësisë dhe të Kurrikulave Shkarko
Vendim për miratimin e Standardeve të Sigurimit të Cilësisë Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit publik për emërimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Gjakovës Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Studimet Themelore në Fakultetin e Shkencave Sociale të UGJFA - së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e rregullores mbi Procedurat Vlerësuese për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve të Jashtëm në UGJFA Shkarko
Vendim për miratimin e kërkesës së Dekanëve të njësive akademike të UGJFA - së për zgjatje të afatit të SMU - së Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Antigona Ukëhaxhaj si prodekane e Fakultetit të Mjekësisë në UGJFA Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Laura Naka si prodekane e Fakultetit të Edukimit në UGJFA Shkarko
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Fitor Ollomani si prodekan i Fakultetit të Filologjisë në UGJFA Shkarko
Vendim për ndryshim të paragrafit I të vendimit të Senatit nr. 04/1985 të datës 22.11.2019 për emërimin e Komisionit Qendror për Sigurimin e Cilësisë Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për Ndërkombëtarizimin dhe Mobilitet në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Rregullores për përcaktimin e kritereve të Studimeve master në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për miratimin e Udhëzuesit për hartimin e punimit të diplomës për studime themelore në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit të studimeve,si organ këshillëdhënës për Senatin e UGJFA-së Shkarko
Vendim për lidhjen e kontratave të punës me personelin akademik të angazhuar me honorar,për vitin akademik 2019/2020 Shkarko
Vendim për aprovimin e propozimit për Organizimin e Konferencës shkencore nga fusha e Mjekësis në UGJFA Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Standardeve të Brendshme të Cilësisë të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për zgjedhjet e personelit akademik të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Regullores për Punimin e Temës së Diplomës të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për punën e Senatit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullores për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit të UGJFA-së Shkarko
Vendim për emërimin e Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për themelimin e Komisionit profesional të UGJFA-së, për ndarjen e çmimit të nderit "Din Mehmeti" për vitin 2019 Shkarko
Vendim për themelimin e çmimit të nderit "Din Mehmeti " të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Vendim për uljen e kriterit të notës mesatare nga 9 në 8.50 për fitimin e bursës universitare të UGJFA-së Shkarko
Vendim për transferimin e studentëve nga Universitetet tjera publike në UGJFA Shkarko
Vendim për shpalljen e konkursit të personelit akademik me honorar Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 24/07/2019 Shkarko
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personel akademik të universitetit për vitin 2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 17/07/2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt.24/06/2019 Shkarko
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik Shkarko
tp-bottom