Vendimet e Senatit

Titulli i dokumentit: Vendim për zgjedhjen e personelit akademik nga kon pdf