Vendimet e Senatit

Vendim për zgjedhjen e personelit akademik pdf