rregullore

1. Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik pdf
2. Rregullore për regjistrim në librin e vizitorëve të personave që hyjnë dhe dalin nga ndërtesa e Rektoratit pdf
3. Rregullore për procedurat dhe masat për përpunimin dhe sigurinë e të dhënave personale në UGJ pdf
4. Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivore pdf
5. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së pdf
6. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor pdf
7. Rregullore për procedurën disiplinore për studentë pdf
8. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së pdf
9. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të UGJ-së pdf
10.Rregullore e sigurimit te cilesise dhe vleresimit në UGJ pdf
11. Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Filologjisë pdf
12. Rregullore e studimeve themelore te Fakultetit të Edukimit pdf
13. Kodi i etikës pdf
14. Rregulloren per unifikimin e te ardhurave personale për personelin administrativ të UGJ-së pdf
15. Rregullore e studimeve themelore te fakultetit të Mjekësisë pdf
16. Rregullore për te ardhurat personale pdf
17. Rregullat dhe procedurat mbi zgjedhjet e përgjithshme në UGJFA pdf
18. Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit pdf
19. Rregullore mbi punën e Senatit të Universitetit Publik të Gjakovës pdf