Rregulloret

Titulli Dokumenti
1. Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
2. Rregullore për regjistrim në librin e vizitorëve të personave që hyjnë dhe dalin nga ndërtesa e Rektoratit Shkarko
3. Rregullore për procedurat dhe masat për përpunimin dhe sigurinë e të dhënave personale në UGJ Shkarko
4. Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivore Shkarko
5. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
6. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor Shkarko
7. Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
8. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
9. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të UGJ-së Shkarko
10. Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Filologjisë Shkarko
11. Rregullore e studimeve themelore te Fakultetit të Edukimit Shkarko
12. Kodi i etikës Shkarko
13. Rregulloren per unifikimin e te ardhurave personale për personelin administrativ të UGJ-së Shkarko
14. Rregullore e studimeve themelore te fakultetit të Mjekësisë Shkarko
15. Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
16. Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
17. Rregullore mbi punën e Senatit të Universitetit Publik të Gjakovës Shkarko
18. Rregullorja për të Ardhura Personale të personelit akademik, shtesat për funksione, honoraret dhe komisionet e përhershme në UGJFA Shkarko
19. Rregullore për kompensimin e Komisioneve që themelohen në nivel të UGJFA-së Shkarko
20. Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës Shkarko
21. Rregullore për përcaktimin e kritereve të studimeve Master Shkarko
22. Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
23. Rregullore e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
24. Rregullore për Ndërkombëtarizim dhe Mobilitet Shkarko
25. Rregullore për Procedurat Përzgjedhëse lidhur me Emërimin,Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik në UGJFA Shkarko
26. Rregullore për Veprimtarinë Kërkimore - Shkencore Shkarko
27. Rregullat dhe Procedurat për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA Shkarko
28. Rregullore për Universitetin Veror Ndërkombëtar Shkarko
29. Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
30. Rregullore Për Shtëpinë Botuese Shkarko
tp-bottom