rregullore

Titulli i dokumentit: 1. Rregullore për procedurën disiplinore për perso pdf
Titulli i dokumentit: 2. Rregullore për regjistrim në librin e vizitorëv pdf
Titulli i dokumentit: 3. Rregullore për procedurat dhe masat për përpuni pdf
Titulli i dokumentit: 4. Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajt pdf
Titulli i dokumentit: 5. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në pdf
Titulli i dokumentit: 6. Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor pdf
Titulli i dokumentit: 7. Rregullore për procedurën disiplinore për stude pdf
Titulli i dokumentit: 8. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me a pdf
Titulli i dokumentit: 9. Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me a pdf
Titulli i dokumentit: 10. Rregullore e sigurimit te cilesise dhe vleresi pdf
Titulli i dokumentit: 11. Rregullore e studimeve themelore te fakultetit pdf
Titulli i dokumentit: 12. Rregullore e studimeve themelore te fakultetit pdf
Titulli i dokumentit: 13. Kodi i etikës pdf
Titulli i dokumentit: 14. Rregulloren per unifikimin e te ardhurave pers pdf
Titulli i dokumentit: 15. Rregullore e studimeve themelore te fakultetit pdf