Vendimet e Këshillit Drejtues

Vendim për zgjedhjen e katër anëtarëve të KD-së nga personeli i rregullt akademik i UGJFA-së pdf
Vendimi i MASHT-it për emërimin e anëtarëve të KD-së të UGJFA-së pdf
Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD të UGJ pdf
Vendim për zgjedhjen e zëvendës kryesuesit të KD pdf
Vendimi i KD për formimin e KQZ për zgjedhje studentore pdf
Vendim për financimin e fushatës zgjedhore të studentëve të UGJ-së pdf
Vendim për mbulim të shpenzimeve - AUF pdf
Vendim mbi ndryshimin e "Rregullave dhe Procedurave për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA" pdf
Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019 pdf