Vendimet e Këshillit Drejtues

Vendim për zgjedhjen e katër anëtarëve të KD-së nga personeli i rregullt akademik i UGJFA-së pdf
Vendimi i MASHT-it për emërimin e anëtarëve të KD-së të UGJFA-së pdf
Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD të UGJ pdf
Vendim për zgjedhjen e zëvendës kryesuesit të KD pdf
Vendimi i KD për formimin e KQZ për zgjedhje studentore pdf
Vendim për financimin e fushatës zgjedhore të studentëve të UGJ-së pdf
Vendim për mbulim të shpenzimeve - AUF pdf
Vendim mbi ndryshimin e "Rregullave dhe Procedurave për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA" pdf
Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019 pdf
Vendim për ndarje të bursave për vitin akademik 2019/2020 pdf
Themelohet Komisioni për hartimin e Planit Strategjik të UGJFA-së 2020-2025 pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të studentëve pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik,Organogramit dhe Rregullores për funksionimin e Bibliotekës Universitare të UGJFA-së pdf
Vendim për themelimin e Universitetit Veror Ndërkombëtar në UGJFA pdf
Vendim për themelimin e Zyres për Projekte në UGJFA pdf
Vendim për themelimin e Shtëpisë Botuese në UGJFA pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të unifikuar të pakos së akteve ligjore dhe nënligjore të punësimit të stafit akademik dhe administrativ pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Sistematizimin e vendeve të punës në Administraten e UGJFA-së pdf
Vendim për plotësimin e përbërjes së Komisionit për hartimin e Draft Statutit të UGJFA-së pdf
Themelohet Komisioni për hartimin e Rregullores për Universitetin Veror Ndërkombëtar në UGJFA pdf
Vendim për themelimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UGJFA pdf
Vendim për themelimin e Qendrës Didaktike në UGJFA pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për veprimtari kërkimore shkencore të UGJFA-së pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik për Ndërkombëtarizimin e UGJFA-së pdf
Vendim për themelimin e Zyres për Sigurimin e Cilësisë në UGJFA pdf
Vendim për formimin e Komisionit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Etikës të UGJFA-së në bazë të standardeve të AKA-së pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për Hartimin e Planit Strategjik për Sigurimin e Cilësisë në UGJFA pdf
Vendim pë emërimin e Komisionit për ndarjen e bursave universitare të studentëve të UGJFA-së pdf
Vendim për Hartimin e Planeve Strategjike të njësive akademike pdf
Vendim për themelimin e Qendrës për Zhvillim të Karrierës dhe Alumni në UGJFA pdf
Vendim për hartimin e dizajnit dhe zhvillimin e përmbajtjes së re të ueb faqes zyrtare të UGJFA-së pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Shtëpinë Botuese të UGJFA-së pdf
Vendim për themelimin e Komisionit për Planifikimet buxhetore për vitin 2020 dhe Kornizen afatmesme buxhetore të UGJFA-së pdf
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi-Dekan i FF, Prof.Ass.Dr.Labinot Berisha-mësimdhënës, PhD. Yllka Imeri dhe PhD Saranda Buzhala pdf
Vendim për miratimin e Rregullores për të Ardhura Personale të personelit akademik,shtesat për funksione,honoraret dhe komisionet e perhershme në UGJFA pdf
Vendim për miratimin e Rregullores për kompensimin e komisioneve që themelohen në nivel të UGJFA-së pdf