Steering Council Decisions

Title Document
Vendim për lejimin si botim të veçantë, publikimi i librit me titull:"Dukuri të reja kriminale në shoqërinë kosovare-vështrim antropologjik dhe kriminologjik" Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit me nr.01/394 të datës 23.03.2020 Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra,për mbështetje financiare të përkthimit dhe botimit të librit :"Heroinat e deherorizuara" Download
Vendim për lartësinë e çmimit "Din Mehmeti" Download
Vendim për funksionalizimin e Fakultetit të Shkencave Sociale në kuadër të kornizes institucionale të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Download
Vendim për Miratimin e strategjisë së Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" për Ndërkombëtarizim në përiudhen 2020 - 2025 Download
Vendim për plotësimin e Rregullores mbi punën e Këshillit Drejtues të Universitetit të Gjakovës Download
Decision on the appointment of the Central Commission for Quality Assurance Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e akteve të përgjithshme normative mbi organizimin, mënyren e udhëheqjes së Qendrës Shëndetësore Universitare të UGJFA - së Download
Vendim për themelimin e Qendrës Shëndetsore Universitare të UGJFA - së Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Rektorit për alokimin e mjeteve nga kategoria e subvencioneve nga buxheti i vitit 2020 për pagesën e praktikanteve Download
Vendim për rizgjedhjen e Zëvëndës kryesuesit të Këshillit Drejtues të UGJFA - së Download
Vendim për rizgjedhjen e Kryesuesit të Këshillit Drejtues të UGJFA -së Download
Vendim për miratimin e Raportit vjetor financiar për vitin 2019 në UGJFA Download
Vendim për themelimin e Revistës shkencore ndërkombëtare Journal of Social Education and Interdisciplinary Science (JAIS) në kuadër të UGJFA - së. Download
Vendim për miratimin e kërkesës e Klubit Letrar të studentëve të UGJFA - së, "Gjurmët e Penës". Download
Vendim për themelimin e Institutit për Mjedis dhe Shëndet në kuadër të UGJFA Download
Decision on changing and amending the SC decision of UGJFA - no. 05/1493 dated 09/10/2019 Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për parimet e funksionimit të instituteve në UGJFA Download
Vendim për zbatimin e standardeve të komunikimit elektronik brenda rrjetit zyrtar të UGJFA Download
Vendim për miratimin e Rregullores për kompensimin e komisioneve që themelohen në nivel të UGJFA-së Download
Vendim për miratimin e Rregullores për të Ardhura Personale të personelit akademik,shtesat për funksione,honoraret dhe komisionet e perhershme në UGJFA Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi-Dekan i FF, Prof.Ass.Dr.Labinot Berisha-mësimdhënës, PhD. Yllka Imeri dhe PhD Saranda Buzhala Download
Vendim për themelimin e Komisionit për Planifikimet buxhetore për vitin 2020 dhe Kornizen afatmesme buxhetore të UGJFA-së Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Shtëpinë Botuese të UGJFA-së Download
Vendim për hartimin e dizajnit dhe zhvillimin e përmbajtjes së re të ueb faqes zyrtare të UGJFA-së Download
Vendim për themelimin e Qendrës për Zhvillim të Karrierës dhe Alumni në UGJFA Download
Vendim për Hartimin e Planeve Strategjike të njësive akademike Download
Vendim pë emërimin e Komisionit për ndarjen e bursave universitare të studentëve të UGJFA-së Download
Vendim për themelimin e Komisionit për Hartimin e Planit Strategjik për Sigurimin e Cilësisë në UGJFA Download
Vendim për formimin e Komisionit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Etikës të UGJFA-së në bazë të standardeve të AKA-së Download
Decision nOn the Establishment of the Quality Assurance Office Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik për Ndërkombëtarizimin e UGJFA-së Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për veprimtari kërkimore shkencore të UGJFA-së Download
Decision on the establishment of the Didactic Center at UGJFA Download
Vendim për themelimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UGJFA Download
Themelohet Komisioni për hartimin e Rregullores për Universitetin Veror Ndërkombëtar në UGJFA Download
Vendim për plotësimin e përbërjes së Komisionit për hartimin e Draft Statutit të UGJFA-së Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Rregullores për Sistematizimin e vendeve të punës në Administraten e UGJFA-së Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të unifikuar të pakos së akteve ligjore dhe nënligjore të punësimit të stafit akademik dhe administrativ Download
Vendim për themelimin e Shtëpisë Botuese në UGJFA Download
Vendim për themelimin e Zyres për Projekte në UGJFA Download
Vendim për themelimin e Universitetit Veror Ndërkombëtar në UGJFA Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik,Organogramit dhe Rregullores për funksionimin e Bibliotekës Universitare të UGJFA-së Download
Vendim për themelimin e Komisionit për hartimin e Doracakut të studentëve Download
Themelohet Komisioni për hartimin e Planit Strategjik të UGJFA-së 2020-2025 Download
Vendim për ndarje të bursave për vitin akademik 2019/2020 Download
Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2018/2019 Download
Vendim mbi ndryshimin e "Rregullave dhe Procedurave për Zgjedhjet e Përgjithshme në UGJFA" Download
Vendim për mbulim të shpenzimeve - AUF Download
Vendim për financimin e fushatës zgjedhore të studentëve të UGJ-së Download
Vendimi i KD për formimin e KQZ për zgjedhje studentore Download
Vendim për zgjedhjen e zëvendës kryesuesit të KD Download
Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD të UGJ Download
Vendimi i MASHT-it për emërimin e anëtarëve të KD-së të UGJFA-së Download
Vendim për zgjedhjen e katër anëtarëve të KD-së nga personeli i rregullt akademik i UGJFA-së Download
tp-bottom