Zgjidhen U.D. Prorektorët e Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë

Zgjidhen U.D. Prorektorët e Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë

Këshilli Drejtues i Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë, bazuar në nenin 23 paragrafi 1 pika 1.10 dhe nenin 36 të Statutit të Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë, dhe nenin 17 paragrafi 1,2 dhe3 të Rregullores Nr. 05/1162 për Punën e Këshillit Drejtues të UFAGJ-së, në  mbledhjen e mbajtur më 13.1.2023, unanimisht ka miratuar propozimin e U.D. të Rektorit për zgjedhjen e ushtruesve të detyrës së prorektorëve, si vijon:

Prorektore për Mësimdhënie dhe Çështje me Studentë - Prof. Ass. Dr. Venera Vala Këndusi

Prorektore për Zhvillim Akdemik dhe Ngritje të cilësisë- Prof. Ass. Dr. Gentiana Muhaxhiri

Prorektore për Hulumtime dhe Kërkime Shkencore- Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte- Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Prorektor për Buxhet, Financa dhe Infrastrukture - Prof. Ass. Dr. Ferdi Kamberi

 

tp-bottom