Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare  me temën: “Diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikimet tjera”

Thirrje për konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: “Diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikimet tjera”

Universiteti “Fehmi Agani” i Gjakovës

Fakulteti i Mjekësisë

 

Organizon

 

Konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare

 

Tema: “Diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikimet tjera”

Data: 11 Nëntor 2021

Vendi: Gjakovë

Abstraktet* dorëzohen përmes emailit: [email protected]

Afati për dorëzimin e abstraktit: 01. 09. 2021 ora 22:00 (CET)

Njoftimi për statusin e abstraktit: 15. 09. 2021

*Abstrakti në gjuhën Angleze, 250- 300 fjalë, duhet të përmbajë: Titullin; emrin dhe mbiemrin e plotë të autorëve; Institucionin; tekstin e tërë të përbërë nga katër shtylla kryesore (hyrja dhe qëllimi, metodologjia, rezultatet, përfundimi); tre fjalë kyçe. 

tp-bottom