Njoftim rreth Mësimit Online

Njoftim rreth Mësimit Online

Ju njoftojmë se është funksionalizuar moduli në SMU për klasën virtuale - mësimin online. 

Duhet të pasur parasysh që për funksionim të këtij moduli duhet të veprohet në bazë të manualit të përdorimit. Në këtë rast profesorët dhe studentët e kanë rolin kryesor pasi që këto aktor janë ata që kanë interaksion mes veti. Nëse veprohet në ndonjë mënyre tjetër ose duke përdorur platforma të ndryshme për takime online psh zoom, skype conferenc etj etj. sistemi SMU përkatësisht moduli Klasa Virtuale nuk mund ta kryej punën për të cilin është krijuar. Përmes këtij moduli studente do te evidentohen se kanë ndjekur ligjërata si dhe profesorët dhe asistentët e lëndëve do te evidentohen se i kanë mbajtur ligjëratat në oraret përkatëse të caktuar nga Universiteti.

Vërejtje: Profesorët nuk duhet ti ftojnë studentët në klasën virtuale përmes emailit privat ose duke ju dërguar linkun në mënyrë tjetër pasi qe nuk mund të evidentohet në SMU studenti dhe profesori. Profesori nuk guxon ti bën invite studentëve në class room. Studentet bëjnë kërkesë për takim në class room dhe çdo gjë shkon siç duhet.

 

Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale

Manuali për studentë - Klasa Virtuale

tp-bottom